Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid op 25.07.2023
boven de fontein Maria Annuntiata.

 

Boven ons in de lucht zweeft een grote gouden lichtbol. Ze wordt vergezeld door twee kleinere lichtbollen. Een prachtig gouden licht komt vanuit de lichtbollen op ons neer. De grote lichtbol gaat open en de Koning der Barmhartigheid komt uit dit licht in de gedaante van Praag tevoorschijn. Hij draagt een grote gouden kroon, het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. Gewaad en mantel zijn met gouden lelies geborduurd. In Zijn rechterhand draagt de hemelse Koning een gouden scepter en in Zijn linkerhand houdt Hij de Vulgaat (Heilige Schrift). De andere twee bollen gaan open. Twee engelen in effen witte, stralende gewaden, zonder naad, komen uit deze lichtbollen tevoorschijn. Ze knielen eerbiedig voor de Heer neer en spreiden Zijn mantel over ons uit. De Heer vraagt mij, om eerherstel te bidden voor de Eeuwige Vader. Ik volg Zijn instructies op en leg me, om eerherstel biddend, op de grond neer in de vorm van een kruis. Dan vraag ik drie keer om eerherstel: voor de rooms-katholieke kerk, voor alle zielen die getroffen zijn door de "gruwel", welke Mozes al in de bijbel noemde, zo zei het genadenrijke Jezuskind tegen mij, daarna voor onze zonden. De Koning der Barmhartigheid legde aan mij uit, dat hetgeen voor God een "gruwel" is, we zouden vinden bij Mozes in de Heilige Schrift. (Eigen notitie: 3e boek van Mozes, Leviticus hoofdstuk 18, 22). De Heer legde mij nu uit, dat dit ook de komende gruwel aan heilige plaats is. De Eeuwige Vader zal hierop gaan reageren en dit niet accepteren, zoals veel mensen denken.
 

M.: Heer, ontferm U over ons! (3 keer.)

De mantel van de hemelse Koning is over ons uitgebreid. Als een tent van God over ons heen, dat ons beschermt.

 

De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"Ik hou zoveel van jullie allemaal! Jullie zijn Mijn vrienden, kinderen van de Eeuwige Vader, kinderen van God! De vrije wil is het grootste geschenk van de Eeuwige Vader. Zo kunnen jullie Hem liefhebben met heel je hart. Dit, lieve vrienden, zou niet mogelijk zijn zonder de vrije wil. De gruwel, die jullie in boek Mozes vinden, zal zich over de wereld en de kerk verspreiden en dit moet Ik toestaan. Jullie weten niet, welke pijn Mij dit veroorzaakt! Want Ik zie, hoe velen van de God gewijdden de afgrond ingaan, omdat ze een valse barmhartigheid volgen en niet de geboden van de Eeuwige Vader. Daarom spreek Ik tot jullie: Kleine kudde, blijf standvastig!

Nu zegen Ik jullie: In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. De Zoon, dat ben Ik, Jezus Christus, in kindsgedaante. In de gedaante van een hemelse Koning, die jullie aan het kruis met het Kostbaar Bloed, Mijn Bloed, vrijkocht, verlost heeft."

Nu opent zich de Vulgaat (Heilige Schrift) in Zijn linkerhand en stralen komen vanuit de Vulgaat tot ons. Ik zie de bijbeltekst Lucas 11, vers 45 - 54.

 

De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zo heb Ik het gezegd. Daarom heb Ik jullie, zoals de heilige Aartsengel Michaël het zei, hij sprak tot jullie, tot een heilig volk uitverkoren . Mijn Koninkrijk bestaat uit de God gewijden en de priesters, die dit volk zouden moeten leiden. Zal Ik nog geloof vinden, wanneer Ik weer tot jullie kom? Blijf standvastig, zelfs wanneer je ziet, dat de herders onder de wolven zijn gevallen. Vrees niet, wanneer je ziet, hoe velen er zullen vallen. Blijf in Mijn Liefde. Veroordeel elke lasterlijke praat. Jullie leven in de tijd der verdrukking. Weet dit! De komende tijd is ernstig. Bid, bid, bid dat de oorlog in Oekraïne zich niet moge uitbreiden! Ik heb het lelies laten regenen. De witte lelies staan voor schoonheid, zuiverheid en genade. De rode lelies staan voor het Kostbaar Bloed en het martelaarschap. De lelie is niet alleen Mijn lievelingsbloem, het is ook de bloem van vergeving. Nu kijk Ik naar jullie. De vergeving vinden jullie in de Heilige Biecht. Dit is het sacrament van verzoening met Mij en met de Eeuwige Vader! Zijn jullie verzoend? Zoek de verzoening met Mij en met de Eeuwige Vader. Willen jullie niet allemaal de hemel binnengaan? Ikzelf ben uit de hemel gekomen, om jullie door deze tijd heen te leiden."

 

Het goddelijke Kind komt dichterbij en reikt mij, namens alle mensen die Het liefhebben, de hand. Het is de hand van een kind in mijn hand, die ik graag langer had willen vasthouden.

Nu opent de Koning der Barmhartigheid Zijn Hart, haalt Zijn scepter naar Zijn Hart. Het scepter wordt tot aspergillum van het Kostbaar Bloed. Het vult zich met Zijn Hartebloed.

Ik schenk nu aan de hemelse Koning alle zieken, alle mensen die aan depressies lijden, alle gebedsintenties, die schriftelijk en mondeling ontvangen zijn. De Koning der Barmhartigheid besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en alle mensen, die aan Hem denken:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

 

Het goddelijk Kind kijkt lang naar ons en spreekt:

"De satan probeert de oorlog over de wereld te verspreiden. Dit kan hij alleen doen, indien jullie niet bidden, geen berouw tonen en boete doen en het Heilig Misoffer niet opdragen. Daarom, wees ijverig kleine kudde! Blijf Mij trouw!”

De Koning der Barmhartigheid neemt afscheid met een "Adieu!".

Het goddelijke Kind gaat terug in het licht en de engelen doen hetzelfde. Ter afsluiting wenst de hemelse Koning het volgende gebed:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©


Graag naast de boodschap de volgende schriftteksten overwegen:

3e Boek Mozes - Leviticus 18:22.

NT Lucas, 11, 45 - 54 en Lucas 18, 8.

 

Eigen aanmerkening:

Gruwel in Heilige Oord kort uitgelegd: verdraaïng van Gods geboden en de geboden van de heilige rooms-katholieke kerk. Het ware en goede wordt al vals en slecht verklaard. Het valse en slechte daarentegen wordt als goed verklaard.
Zie 3e boek Mozes, Leviticus 18:22. Belangrijk hierbij is het om te vermelden, dat wij als christenen geen mensen mogen discrimineren! Elke persoon die homoseksueel voelt, kan heilig worden, mits hij voor God afziet van het uitleven van zijn seksuele leven. Dit is een groot, heilig offer voor de Heer. Wie de Heer niet wil volgen, maar de wereld volgt, leeft zijn leven uit. Volgt zijn ego. De protestantse kerk heeft zich, met betrekking tot de seksualiteit van de mens, al aan de tijdgeest opengesteld. We kunnen ons afvragen: Heeft de aanpassing aan de tijdgeest de protestantse kerk uit de crisis geleid? Voor zover ik weet, niet.