Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid
op zondag 25.06.2023 boven de fontein Maria Annuntiata

 

Ik zie een grote gouden lichtbol aan de hemel zweven. Hij wordt vergezeld door twee kleinere lichtbollen. De grote lichtbol gaat open en er komt een prachtig gouden licht naar ons toe. Uit dit licht komt het genadenrijke Jezuskind in Prager gedaante tevoorschein: De Koning der Barmhartigheid. De Koning der Barmhartigheid draagt een grote gouden kroon en de mantel en het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. Gewaad en mantel zijn met gouden lelies geborduurd. De hemelse Koning houdt in Zijn rechterhand een gouden scepter en in Zijn linkerhand de Heilige Schrift, de Vulgaat. De Heilige Schrift straalt prachtig vanuit Zijn hand naar ons toe. Op Zijn gewaad draagt het goddelijke Kind Zijn rode open hart. De andere twee bollen gaan open en twee, in effen wit geklede engelen, komen uit het licht van de twee bollen tevoorschijn. De beide engelen knielen voor de Heer en spreiden Zijn mantel als een tent over ons uit.
De engelen zingen daarbij:

 

"Sacratissimum cor Jesu!"

 

De Koning der Barmhartigheid spreekt:
"In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Zoon, dat ben Ik. Ik ben de Koning der Barmhartigheid. Er bestaat een kerk van mens en een Kerk van de Mensenzoon, Mijn Kerk, die Ik heb gesticht, die God welgevallig is. Deze Kerk bevat de geboden die Mijn Vader aan Mozes geschonken heeft."

 

De Koning der Barmhartigheid komt nader tot ons Hij wil ons iets uitleggen.

 

M.: "Heer, kom gerust dichterbij!"

 

Het goddelijk Kind spreekt:
"De Kerk van de mens is zonder genade. Mijn Vader niet welgevallig. Zij kent geen zonde en draagt een valse barmhartigheid in zich. Ik ben in de Vader en Ik ben de Barmhartige! Zo heb Ik Mijn laatste avondmaal gevierd met de kostbare kelk, een schaal uit edelsteen. Ik ben de Barmhartige! Bij Mijn laatste avondmaal vulde Ik deze kelk met wijn en deze werd tot Mijn Kostbaar Bloed. Het brood werd tot Mijn Lichaam. Zo reikte Ik beiden en zo wordt het aan jullie doorgegeven. Het is belangrijk, dat jullie de heilige schrift kennen en ze opneemt in je hart. Ik ben de Barmhartige, omdat Ik Mijn Bloed voor jullie aan het kruis vergoten heb. Het offer in de avondmaalszaal (het cenakel) moest gebracht worden en het offer aan het kruis! Door Mijn dood heb Ik jullie verlost. Mijn heilige Kerk bevat de ware barmhartigheid, de goddelijke barmhartigheid, die het gebod van God kent. Welke ook de zonde kent, die ze kan vergeven, mits de mens berouw heeft. Berouw is erg belangrijk en essentieel voor jullie. Kijk naar Johannes de Doper. Hij stierf voor Mij! Hij stierf voor het gebod van God!

 

Kijk naar de verloren zoon. Hij moest berouw in zich dragen en zich bekeren, en zodoende kon hij tot de Vader terugkeren en de Vader nam hem liefdevol op. Dit is een barmhartigheid die de Vader en de Zoon, Mij, de Zoon Gods, de Koning der Barmhartigheid, en de Heilige Geest welgevallig is. Dit is de goddelijke barmhartigheid. Maar wie  zonde tot gebod verheft, zal in de afgrond gaan. Dit is de door mensen gemaakte, valse barmhartigheid. Waar geen zonde is, daar is ook geen berouw. Zelfs Dismas bekeerde zich aan het kruis en toonde berouw. Dit berouw is aan de Vader en aan Mij welgevallig en aan de Heilige Geest. Wij zijn één en spreken met één mond. Ik ben in de Vader.

 

Vrees niet! Bid, bid om eerherstel! Vraag om eerherstel! Houd de Zoenzaterdagen - ‘Eerste zaterdagen van de maand’! Aan jullie is het, lieve kinderen, hoe zeer de Vader de wereld straft. Als jullie bidden, offers brengen en berouw tonen, wordt de toorn van de Vader verzacht."

 

De Heilige Schrift (Vulgaat) wordt door een onzichtbare hand geopend en ik zie de bijbelpassage 1 Petertrusbrief 1, 3 e.v..

 

De Koning van Barmhartigheid spreekt:
"Denk aan de Heilige Schrift, de overlevering van de apostelen en houd alles in ere, als jullie het Koninkrijk van God willen binnengaan, als jullie tot Mij willen komen. Dan zal Ik jullie, Mijn priesters, als een broeder ontvangen en jullie als Mijn vrienden. Jullie horen te weten, dat er een Kerk van God is en een Kerk van mensen bestaat. Jullie hebben de vrije wil om te beslissen. Maar als jullie in de eeuwigheid willen leven, dan houd vast aan de sacramenten, die Mijn heilige Kerk toedient. Vrees niet! Wat jullie wel moeten vrezen, dat is de eeuwige dood. Daarvoor wees bang.

Kijk, de kerk van de mens roept ook "Heer, Heer!" Maar zij doen niet, wat Ik zeg. Wie Mij liefheeft, die houd zich aan Mijn gebod! Handel daarnaar."

 

Nu gaat het hart van de Koning der Barmhartigheid wijd open. Hij brengt Zijn scepter naar Zijn hart en de scepter wordt tot aspergilum van Zijn Kostbaar Bloed. Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed:

 

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest.
Opnieuw zeg Ik: Vrees niet! Blijf Mij trouw! Ik blijf jullie trouw!"

 

Er begint nu een regen van rode leliebloemen. De lelieregen van rode leliebloemen ruikt heerlijk intensief. Deze heerlijke geur wordt door veel pelgrims waargenomen.

 

M:. "Deo gratias! Het is geurig, Heer!"

 

De Koning der Barmhartigheid neemt afscheid met een "Adieu!" en gaat in Zijn licht terug. Ondertussen wenst Hij nog  volgend gebed:

 

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen, die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

 

De engelen gaan ook in het licht terug. De Hemelskoning en de engelen verdwijnen.

 

Graag naast de boodschap, uit de heilige schrift de bijbelpassage 1 Petrusbrief 1:3 e.v. overwergen!


Eigen aantekening op de lelieregen:

 

Er vond een regen van rode leliebloemen plaats. De geur mochten vele pelgrims ruiken. Een pelgrim legde uit, dat de rode vuurlelie als symbool, naar het martelaarschap van Johannes de Doper verwijst. Johannes de Doper is de patroonheilige van hun kerk. In haar kerk is een plafondschildering, welke rode vuurlelies als symbool voor het martelaarschap van Johannes de Doper laat zien. Dus ook een soort lelieregen. Johannes de Doper is ook de patroonheilige van Sievernich, wiens feestdag altijd op 24 juni wordt gevierd. De vuurlelie staat dus zowel voor het Kostbaar Bloed als ook voor het bloed van de martelaren.

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©

 

Graag naast deze boodschap, het bijbelgedeelte uit de Eerste Petrusbrief 1, 3 e.v. te overwegen!