Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid

boven de fontein Maria Annuntiata op 25.05.2023

 

Ik zie een grote gouden lichtbol. Ze zweeft boven ons aan de hemel en wordt door twee andere, kleinere lichtbollen vergezeld. De lichtbol gaat open en de Koning der Barmhartigheid komt uit dit licht tevoorschijn in de gedaante van Praag. Het genadenrijke Jezuskind draagt een grote gouden kroon, het gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. In Zijn rechterhand draagt de Hemelskoning een grote gouden scepter en in Zijn linkerhand de Vulgaat, de Heilige Schrift. De beide andere bollen gaan open en twee engelen in effen witte gewaden komen uit dit licht tevoorschijn. Beide engelen nemen de mantel van de Koning der Barmhartigheid en spreiden deze over ons uit. We zijn erin geborgen als in een tent. De engelen zingen:

 

"Misericordias Domini in aeternum cantabo." (Dit 2 keer.)

 

De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

 

Beste vrienden, waarlijk, het is de grootste zonde niet in Mij, de Zoon van God, te geloven." (Eigen noot: Hiermee verwees de Heer naar de woorden van de priester in de voorafgaande lezing in het huis Jeruzalem en de voorafgaande boodschap van de Heilige Aartsengel Michaël). "De grootste zonde waarover Ik sprak, die in jullie generatie voorkomt, is abortus. Jullie ontnemen aan de ongeboren kinderen het leven, zielen die toch voor de hemel bestemd zijn.

 

Als de mensen zich aan de geboden van de Eeuwige Vader zouden houden, dan zou Mijn Moeder, Mijn Allerheiligste Moeder, niet naar jullie toe hoeven komen om jullie te vermanen. Ik zou dat ook niet hoeven te doen. De Heilige Schrift en het leven in de sacramenten heiligen jullie. Maar kijk naar de wereld! Zo kwam Mijn Allerheiligste Moeder op aarde en vermaande jullie. Zo kom Ik tot jullie, want Ik heb jullie lief en wil niet dat jullie verloren gaan. Ik kom om jullie te redden."

 

M.: "O Heer, wees ons genadig, wees barmhartig met ons. Ontferm U over ons!"

Nu zie ik, dat de Vulgaat in de handen van de hemelse Koning schitteren en ze wordt, als door een onzichtbare hand, geopend. Ik zie de bijbelpassage Mattheüs 25:31.

 

De Hemelskoning spreekt:

"Bid en doe goed! Jullie daden in het Huis der Barmhartigheid zijn ook een manier van eerherstel. Dit huis heb Ik gezegend. Wie tot Mij 'Heer' zegt, die zegge dat met heel zijn hart. Die moge niet alleen 'Heer, Heer' roepen, maar ook naar Mijn woorden en Mijn geboden handelen! Het Woord van de Vader, Mijn Woord en het Woord van de Heilige Geest zijn één. Wij spreken uit één mond." (Eigen aantekening bij Mattheüs 7:21.)

 

De Koning der Barmhartigheid deelt mij mee, dat sommigen onder de biddenden nog niet met Hem verzoend zijn. Daarbij heeft Hij het over de Heilige Biecht.

Het genadigenrijke goddelijke Kind brengt Zijn scepter naar Zijn Hart en komt dichter bij ons. Zijn scepter wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. De Koning der Barmhartigheid besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed en zegent ons:

"In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen”.

 

Nu spreekt de Koning der Barmhartigheid:

"Heb de Eeuwige Vader lief! Houd Zijn geboden! Blijf in Mijn liefde! Help elkaar! Wanneer Ik in de Heilige Mis tot jullie kom, dan worden jullie tot levende tabernakels. Ik verlang zo zeer, dat jullie in je leven het goede doen en het aan de Eeuwige Vader opofferen!”.

De Heer spreekt vertrouwelijk tot mij over de bloedrelikwie van pastoor Frank. Pastoor Frank heeft ze ons dankend meegebracht. De Koning der Barmhartigheid zegt tegen Mij: "Dit is Mijn doek." (De relikwie van pastoor Frank is een echte bloedrelikwie van de Heer. Ze werd uit de Santo Sudario, de lijkwade van Oviedo ontnomen. Dr. Hesemann onderzocht dit, samen met pastoor Frank). Vervolgens spreekt de Heer vertrouwelijk tot mij en ik zeg: "Serviam, Heer."


Daarop reikt de Koning der Barmhartigheid mij Zijn hand en zegt:

"Bid om eerherstel voor de Eeuwige Vader. Bid ervoor, dat de oorlog zich niet verspreiden moge."

De Koning der Barmhartigheid neemt afscheid met een "Adieu!"

 

Wij zeggen: "Adieu, Heer!"

 

De Koning der Barmhartigheid gaat terug het licht in en evenzo de engelen. Het licht verdwijnt.

 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt, zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te willen lopen.
Copyright! ©

 

Graag voor deze boodschap het bijbelgedeelte Mattheüs 25:31-46 overdenken.