Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van de Koning der Barmhartigheid van 25.09.2022
boven de fontein Maria Annuntiata bij het Huis Jeruzalem.

 

Een grote gouden bol van licht zweeft in de hemel. Rechts en links daarvan zweeft een kleinere gouden lichtbol. En een prachtig gouden licht komt vanuit deze lichtbollen naar ons toe. De grote gouden bol gaat open en het genadenrijke Jesuskind komt uit de lichtbol te voorschijn. De Koning der Barmhartigheid draagt een grote gouden kroon, heeft donkerbruin kort krullend haar en blauwe ogen. Hij draagt de mantel en het gewaad van Zijn Kostbaar Bloed. Zijn gewaad en mantel zijn geborduurd met gouden lelies. In Zijn rechterhand houdt het goddelijk Kind een groot gouden scepter met een gouden bol erboven en een kruis erop. Het kruis is voorzien van rode edelstenen.

Nu gaan de twee kleinere bollen open en uit elke bol komt telkens een engel in een eenvoudig wit gewaad tevoorschijn. De engelen spreiden de mantel van het genadenrijke Jesuskind over ons uit. Daarbij gaan ze herhaaldelijk op hun knieŽn en zeggen: "Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis."

In Zijn linkerhand houdt het genadenrijke Jezuskind een prachtig stralend groot boek. Ik herken het boek. Het is de Vulgaat. De Koning der Barmhartigheid spreekt:

"In de Naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en de Heilige Geest. Amen.

Lieve vrienden, moge het kwaad in de wereld nog zo sterk ageren, er is hem maar een beperkte tijd gegeven. Hoe lang al verschijnt Mijn Heiligste Moeder op aarde? Naar haar vermaningen hebben jullie niet geluisterd. Nu oogsten jullie de vruchten ervan. Zo heb Ik de Eeuwige Vader gevraagd om bij jullie te mogen zijn, en zo verleende Hij jullie deze genade."

De Koning der Barmhartigheid legt mij in stilte uit, dat het kwaad niet pas nu zichtbaar is geworden. De bedreiging van de kerk en het daaraan verbonden gevaar voor de mensen, is al eerder begonnen. Tegelijkertijd zijn de verschijningen van Zijn Allerheiligste Moeder begonnen, om de kerk en de mensen te waarschuwen voor de verkeerde wegen en de daaraan verbonden gevolgen.

Ik mag een verzoek bij de Heer voorbrengen. Van pelgrims heb ik gehoord, dat er een "Heilig Vuur" bestaat, dat elke Stille Zaterdag in het graf van Jezus in Jeruzalem ontstaat en alle kaarsen (van de aanwezigen) aansteekt. Dit gebeurt niet door mensenhanden. Ik vraag aan de Heer, of dit waar is. De Heer bevestigt mij, dat dit "Heilige Vuur" Zijn Licht is en wijst met Zijn vinger naar Zijn lichtbol, die als een zon achter Hem staat.

Dan wordt de Vulgaat door een onzichtbare hand geopend en ik zie de bijbelpassages Jesaja 9 en Jesaja 10.

Het goddelijke Kind spreekt:

"Luister naar Mijn woord. Wie Mij liefheeft, onderhoudt Mijn gebod. Blijf standvastig, blijf Mij trouw! Mijn Liefde overwint! Wie de zonde tot gebod verheft, wordt in het vuur van het verderf geworpen. Het gebod van de Eeuwige Vader is geldig in alle eeuwigheid. Bid, offer op, doe boete! Door Mijn Kostbaar Bloed heb Ik jullie verlost. Daarom, lieve vrienden, hou vast aan wat Ik jullie gezegd heb, wat Ik onderwezen heb, wat de profeten van het oude verbond hebben onderwezen. Want Ik heb de Satan met de woorden van het Oude Testament bestreden. Nu wil hij de Heilige Schrift vernietigen. De tegenstander wil de rots, de kerk en de kudde splijten. Val op jullie knieŽn en smeek om eerherstel voor de Eeuwige Vader! Luister niet naar hen, die jullie in het vuur van het verderwen leiden. Luister naar Mijn stem. Mijn stem vinden jullie in de Heilige Schrift, in de leer van de kerk, in de sacramenten van de kerk."

Nu neemt het genadenrijke Kind Zijn scepter aan Zijn hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. De Koning der Barmhartigheid besprenkelt ons en alle mensen, die aan Hem denken en in gebed met Hem verenigd zijn, met Zijn Kostbaar Bloed: "In de Naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Daarbij worden de aanwezige kinderen zeer teder door Hem besprenkeld.

Het goddelijke Kind spreekt:

"Bid opdat Duitsland gered wordt en dat geen oorlogsdaad jullie land binnendringt. Bid voor de herders in Duitsland. De tegenstander heeft zoveel macht in Duitsland, omdat zij het goede nalaten te doen. De nalatigheid het goede te doen, is de toegangspoort van de tegenstander.

Leef in de sacramenten van Mijn kerk!"

Nu kijkt de Koning der Barmhartigheid liefdevol naar ons. Hij ziet elke ziel. Het Jezuskind spreekt teder:

"Maak vooral gebruik van het sacrament van de biecht."

M.: "Ja, Heer. Jij ziet onze zielen."

Dan spreekt de Hemelse Koning:

"Ik leid jullie door deze tijd en maak jullie sterk. Ik ben bij jullie!Ē

Dan zegent de Koning der Barmhartigheid ons en zegt: "Adieu!"

"Vaarwel, Heer!"

De Heer gaat terug in de lichtsbol en wenst nog het volgende gebed van ons en wij bidden:

"O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen."

Het genadenrijke Kind verdwijnt, zo ook de twee engelen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder op het oordel van de kerk vooruit te willen lopen.

Copyright.

 

Alstublieft, voor een beter begrijpen van de boodschap, de bijbelpassages Jesaja hoofdstuk 9 en 10 aandachtig bestuderen.