Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadenrijke Kindje Jezus op 25 april 2022
boven de bron "Maria Annuntiata" op het perceel Huis Jeruzalem.

 

Komend uit de richting van de kerk, zie ik een grote prachtige gouden bol in de lucht zweven, evenals twee kleinere gouden bollen. Deze zweven nu over het terrein van Haus Jeruzalem, en dompelen ons in prachtig gouden licht. De grote bol opent zich boven de bron en het genadenrijke Kindje Jezus komt uit deze bol van licht tevoorschijn in Prager gedaante. Het genadenrijke Kindje Jezus draagt een grote gouden kroon, heeft donkerbruin kort krullend haar en blauwe ogen. Het Kindje Jezus draagt een wit gewaad en de mantel van Zijn Kostbaar Bloed. In Zijn rechterhand draagt Het de gouden scepter, een grote gouden scepter met een gouden kruis erop. In Zijn linkerhand draagt de Heer de wereldbol, die in Zijn handen ronddraait. Het genadenrijke Kindje Jezus zegent ons en zegt:

"In de naam van de Vader en van de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

Nu gaan de andere twee kleinere bollen open en ik zie uit elk van die bollen een engel tevoorschijn komen, uit dit prachtige gouden licht. De engelen zijn gekleed in een eenvoudig wit gewaad. Nu spreiden de twee engelen de mantel van het goddelijke Kind wijd uit. Ze spreiden de mantel van het Kind Jezus over ons uit zoals een tent. De Heer wenst dat de schrijver van het boek erbij komt, zodat hij kan zien wat er gebeurt. De Koning van de Hemel spreekt:

"Lieve vrienden, vandaag ben Ik tot jullie gekomen met de mantel van Mijn Kostbaar Bloed. Ik heb hem gekozen voor het geschonden Oekraïense volk. Jona roept het volk, in deze tijd van de oogst, op tot bekering! Ik ben de Hogepriester van de Eeuwige Vader. Zie, Ik roep u op tot gebed, offer en boete, opdat deze oorlog niet in de wereld doordringt! Ik roep jullie op tot gebed, offer en boete met de profeten van het oude verbond, met alle engelen en heiligen in de hemel. Luister naar Mijn woord, luister naar Mijn wens! Ik ben naar jullie toe gekomen, hier bij deze bron die Ik Maria Annuntiata zal noemen. Als jullie Mijn verzoek volgen, Mijn woord, kan het strafgericht aan jullie voorbijgaan zoals aan Ninevé. Beste vrienden, Ik wil jullie redden. Daarom ben ik vandaag naar jullie toe gekomen. Dit, Mijn woord, zal uitgaan in de wereld. Geen enkele natie zal veilig zijn, zelfs niet het meest afgelegen. Keer terug!

Tot M. zegt de Heer: "Wil je boete doen voor Mij?" (Eigen aanmerking: boete doen voor de zonden van de mensen op verzoek van de Heer).

M.: "Ja, Heer". M. gaat op aanwijzing van de Heer in kruisvorm op de grond liggen, met haar gezicht op de grond en bidt: "O Jezus, Zoon David’s, ontferm U over ons en over de hele wereld." (9 keer.) Daarna bidt M. op aanwijzing van de Heer: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

Het genadenrijke Jezuskindje spreekt:

"De mensen schonken Mij de doornenkroon. De Vader verheerlijkte ze. Kijk naar mijn kroon! De mensen schonken Mij de rietstok ter bespotting. De Eeuwige Vader schonk Mij de scepter. Dit is de verheerlijkte rietstok. De mensen schonken Mij de rode mantel tot spot. Zie, dit is Mijn verheerlijkte koningsmantel."

Het Kindje Jezus komt dichter bij M. en zegt: "Duisternis zal de Kerk overvallen."

De Heer sprak tot M. over een verkeerd begrepen barmhartigheid, die vele mensen in de verwarring  leidt. Daarop spreekt het goddelijk Kind:

"Ik moet het toestaan, dat dit jaar een grote beproeving op jullie afkomt. Bid, bid samen met alle naties! Bid om de genade van de Eeuwige Vader! Dit is jullie redding, jullie uitweg."

Nu brengt de Heer Zijn gouden scepter naar Zijn Hart en het wordt tot aspergillum van Zijn Kostbaar Bloed. Hij zegent ons, de aanwezigen, alle intenties uit de brieven en alle mensen die door de aanwezigen in gebed voor de Heer worden gebracht, met Zijn Kostbaar Bloed:

M. zegt hierop: "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

M. spreekt privé met het Goddelijke Kind en zegt: "Serviam!"

Er volgt een persoonlijke mededeling. Het genadenrijke Kindje Jezus deelt M. mee, dat bij elke verschijning, Zijn Heilig Hart de harten van de mensen gaat aanraken, wanneer deze hun hart daarvoor openen. Echter, bij elke Heilige Communie in de Heilige Mis, verenigt Hij Zich met ons!

Het genadenrijke Jezuskindje gaat terug in de gouden bol van licht en een prachtig licht komt nog één keer op ons allen.

M. zegt: "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geprezen zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen."

 

Deze boodschap wordt bekendgemaakt zonder vooruit te lopen op het oordeel van de Kerk.

Copyright!

Waarom auteursrecht? Zodat de boodschap niet in een gewijzigde vorm weergegeven wordt.

 

Uitleg/Uiteenzetting door Dr Michael Hesemann over de "Annunciatabron”.

Voor veel katholieken klinkt het misschien vreemd wanneer een waterput/bron in verband wordt gebracht met de Annunciatie, maar dit toont slechts aan, hoeveel vroegchristelijke tradities in ons land reeds lang vergeten zijn. Want het verslag in het evangelie van Lucas is niet het enige getuigenis van Maria's ontmoeting met de aartsengel Gabriël. Er is een tweede verslag, dat tijdelijk zelfs tot de canon van het Nieuwe Testament behoorde en er pas in de 4e eeuw door Athanasius van Alexandrië uit werd verwijderd, omdat het hoofdzakelijk handelde over het leven van de Moeder Gods, eindigde met de geboorte van de Heer en dus niet echt Zijn Blijde Boodschap (eu angelion) bevatte. Niettemin werd het zogenaamde "Protevangelium van Jacobus" vooral door de Oosterse kerken tot in onze dagen in ere gehouden. Een aantal katholieke tradities, zoals de namen en levensverhalen van Maria's ouders, Joachim en Anna, of Maria's weg naar de tempel, kunnen ook worden teruggevoerd op deze apocriefe voorgeschiedenis van het Evangelie. Feitelijk weten de onderzoekers dan ook, dat deze reeds in het begin van de 2e eeuw werd opgeschreven in de kringen van joodse christenen, of beter gezegd: de "heren-gezinsleden" welke leidinggevende posities bekleedden in de joods-christelijke gemeenschap. Bovendien is het sinds de ontdekking van de Dode Zee-rollen zeker, dat het inderdaad een aantal authentieke Joodse tradities uit Jezus' tijd weerspiegelt, die ondertussen met zekerheid/stellig/betrouwbaar/positief bevestigd zijn.

In dit verslag staat echter, dat Maria's eerste ontmoeting met de aartsengel Gabriël juist niet in het Heilige Huis plaatsvond (dat zich nu in Loreto bevindt en ooit voor de huidige Annunciatiegrot in Nazareth stond), maar bij de put van het Galilese bergdorpje. Letterlijk staat er:

"En zij nam de waterkruik en ging naar buiten om hem met water te vullen. Toen zei een stem tegen haar: ‘Wees gegroet, jij genadenrijke! De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen’. En Maria keek om, naar rechts en naar links, om te zien waar de stem vandaan zou kunnen komen. Huiverend ging zij terug naar haar huis, zette de kruik neer en nam het purper, ging ermee op de stoel zitten en weefde het."

Daarom wordt Maria in de katholieke iconografie ook vaak afgebeeld als zittend aan het weefgetouw.

Geheel overduidelijk is, dat het Protevangelie een lokale traditie uit Nazareth weergeeft. Naast de rooms-katholieke Basiliek van de Aankondiging, die onder de hoede van de Franciscanen staat en over de Grot van de Aankondiging en de vroegere plaats van het Heilig Huis is gebouwd, is er een tweede "Kerk van de Aankondiging" (dit is de officiële naam; wegens het gevaar van verwarring wordt zij gewoonlijk "Bronkerk" genoemd), die onder het gezag van het Grieks-Orthodoxe patriarchaat staat. Ze bevindt zich in het centrum van het dorp, 650 meter ten noorden van de Basiliek van de Aankondiging, aan de noordelijke rand van het dorpsplein waarvan de moderne "Fontein van Maria" (Ain Sittna Mariam) het centrum is. Als men door het middenschip loopt, versierd met fresco's van Roemeense iconenschilders, moet men zes treden afdalen voordat men in de gewelfde crypte staat. Aan het einde ervan, onder een marmeren altaarplaat, bevindt zich de ronde put waaruit orthodoxe pelgrims gewoonlijk liters wijwater putten. Men hoort zijn ruisen en het klinkt als een echo uit vervlogen tijden.

Hoe oud zijn traditie is, bevestigt niet alleen een hier gevonden keramiekscherf uit de 6e eeuw, waarschijnlijk een pelgrimssouvenir, met een afbeelding van de Aankondiging van Maria en het opschrift "Zegening uit de Rots van het Water van de Moeder Gods", die te zien is in de schatkamer van de "Bronkerk".

Feitelijk werden bij opgravingen in 2010, direct achter het Griekse kerkje, de ruïnes van een Byzantijnse bedevaartskerk blootgelegd, waarvan de mozaïeken gedateerd zijn op de 4e eeuw, de tijd van keizerin Helena. De afmetingen ervan bewijzen dat het, althans een tijd lang, het belangrijkste bedevaartsoord van Nazareth was.

Dat nu uitgerekend de bron bij het Huis Jeruzalem de naam "Annunciata-bron" gaat krijgen, verbindt Sievernich niet alleen met de stad van Christus' lijdensweg, maar ook met het dorp en de plaats van Zijn menswording, Nazareth!

 

Eigen aantekening:

1.                Dit jaar vindt niet alleen een grote beproeving plaats door de gebeurtenissen van de oorlog. De Heer houdt zo veel van ons en wil onze redding door onze bekering. Als we blijven zondigen, zal er geen ‘doorgaan’ zijn zoals vroeger. Dit moet de mens begrijpen. We leven in de tijd van verdrukking.

2.                Over de geschiedenis van de waterput: Op 13.07.2021 kondigde de Heer ons in een persoonlijke boodschap aan, dat er door toedoen van één persoon het plan bestaat, om ons het Huis van Ontmoeting samen met de parochietuin weg te nemen. Toen toonde de Heer aan M.  een plaats aan bij het Huis Jeruzalem, waar wij een waterput moesten graven. We volgden de instructies van de Heer op. Dit jaar in maart ontvingen wij van het kerkbestuur de opzegging voor het Huis van Ontmoeting en de parochietuin, zonder vermelding van redenen.

3.                Telkens weer verwijst de Heer naar het gebed van Fatima ("O mijn Jezus, vergeef ons ...").

4.                De hond van een pelgrim reageerde op de verschijning van de Heer. Bij komst van de Heer, viel M. op haar knieën. De hond boog drie keer, meldden getuigen.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de rooms-katholieke kerk.

Copyright © Manuela 2000