Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus van Sievernich op 13 juli 2021

 

Ik zie drie gouden lichtbollen, een grote en twee kleinere lichtbollen. Dan ineens twee kleinere lichtbollen rechts en links van de grote bol. De grote bol gaat open en er komt een prachtig licht uit. De andere twee bollen, rechts en links van de grote bol, dus in totaal vijf bollen, gaan ook open. Ook uit deze bol komt een wonderbaar licht te voorschijn.

Het Kindje Jezus van Praag zweeft uit de grote bol met een grote, gouden kroon, donkere krullen, blauwe ogen. En het draagt ​​een rood gewaad, een rode mantel die is geborduurd met gouden lelies. Het draagt ​​een gouden scepter in Zijn rechterhand en heeft ​‘Het Gouden Boek’ in Zijn linkerhand. Nu zie ik twee engelen naast Hem, elk gekleed in eenvoudige, maar stralend helderwitte gewaden. De heilige engelen spreiden de mantel van het Kindje Jezus ver uit. En we zijn allemaal in de mantel van het Kostbaar Bloed geborgen. Het Kindje Jezus zegent ons met de gouden scepter. En nu zie ik dat er op de gouden scepter een gouden kruis staat. Het Kindje Jezus zegt:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen."

M: "Heer, waarom zegt U altijd: Dat ben Ik?"

De Koning van de Hemel antwoordt: "Omdat Satan zichzelf nooit de Zoon van God zal noemen."

“Lieve zielen, Ik bemin jullie uit heel Mijn Allerheiligste Hart. En toch moet Ik het toestaan dat de Eeuwige Vader ​​Zijn strafgericht over de aarde zal sturen. Jullie zijn gekomen, jullie brengen eerherstel om dit strafgericht te verzachten. Bid, offer, doe boete! Jullie zullen de mensen van Sodom en Gomorra benijden.

Toen zweefde het Kindje Jezus dichter naar me toe en spreekt over het feit dat ik al maanden geleden de hemelse verwittiging heb gekregen dat Ezechiël wegens de begane zonden in de zomer zijn schaal zal uitgieten. (Eigen opmerking: de feestdag van de profeet wordt gevierd op 23 juli.) De Heer zegt me ​​dat er de komende dagen hevig onweer zal komen en dat de mensen veel moeten bidden.

 (Eigen opmerking: na ontvangst van de boodschap heb ik de aanwezige biddende mensen laten weten dat er heftig onweer zal komen en dat ze veel moeten bidden.)

Het Kindje Jezus zegt: “Hoe misleid is de jeugd van tegenwoordig. Maar de fout ligt niet bij hun. Die ligt bij degenen die onderrichten. Satan vervolgt de trouwe zielen. En keer op keer zal hij zielen misleiden door valse leringen. Als jullie de Heilige Schrift zouden lezen, het Woord van Mijn Eeuwige Vader, zouden jullie zien dat hij dit keer op keer doet."

De Koning van de Hemel spreekt over de tegenstander die altijd trouwe zielen vervolgt, het Woord van God in vraag stelt – zo zegt Hij, is het al bij Adam en Eva geweest - en hij plant valse leringen in de geest van de mensen. Dit kan ik in de Heilige Schrift lezen. Er volgde een persoonlijke mededeling. Het ging hier over het werken van een demon wiens naam ik niet kende: Asmodai.

De Heer zegt: “Lieve zielen, de tijd waarin Mijn Bruid (opmerking: de Kerk) vervormd wordt, is maar kort. Ik roep jullie op tot trouw aan de Eeuwige Vader! De Heilige Schrift is Zijn Woord. Ik kan jullie dit alleen maar keer op keer zeggen." 

Hij komt dichter bij mij. Nu opent Hij Zijn Hart en besprenkelt ons met het Kostbaar Bloed. De scepter gaat naar Zijn Hart en Hij besprenkelt ons met Zijn Kostbaar Bloed.

M: "Dank Heer."

Het genadige Kindje Jezus zegent ons: “In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.” En Hij kijkt naar ons allemaal.

De Hemelse Koning vervolgt: “Lieve kinderen, weet dat jullie in de tijd van de plagen leven. En deze plaag die je beleeft zal niet de laatste plaag zijn. Jullie zijn in de verdrukking. Maar Ik zal jullie beschermen door de mantel van Mijn Kostbaar Bloed. Als Ik Mijn mantel uitspreid, zo is dat een vernedering voor de Satan. Ik kocht jullie zielen door Mijn Kostbaar Bloed. En net zoals Satan eens de vleugels uitspreidde voor zijn val, zo spreid Ik nu de mantel van Mijn Kostbaar Bloed uit tot heil van de zielen. Maar Satan deed dit tot onheil van de zielen. Met Mijn Kostbaar Bloed heb Ik hem overwonnen door Mijn dood aan het kruis. En de mantel die ooit een spotmantel was, is nu Mijn verheerlijkte koninklijke mantel. Met deze mantel zal Ik wederkomen."

Dan wenst de Heer het volgende gebed voor de arme zielen van ons: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben!”

 

M: "Op 6 augustus, ja. Ik dank U."

“Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen.

De Heer zegt: "Adieu."

Ik zie dat Zijn licht kleiner wordt. Hij treedt binnen in dit licht en het licht omsluit Hem volledig. Ik zie dan alleen nog het licht. De engelen gaan ook terug in hun licht, de lichten pulseren en zijn weg.

Wij bidden: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben!” O Bloed en Water uit het Hart van Jezus ontsprongen als Bron van barmhartigheid, Jezus ik vertrouw op U!”

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000

 

Tobit 3,8 Zij was namelijk al aan zeven mannen ten huwelijk gegeven, maar de boze demon Asmodaus had hen gedood nog voor ze gemeenschap met haar hadden gehad. En nu zeiden de dienstmeisjes haar: 'Bent u soms niet goed wijs, dat u die mannen van u wurgt? Zeven hebt u er al gehad, maar met geen een uw voordeel gedaan. 

Tobit 3,17 En Rafaël werd gezonden om hen beide te genezen, om de witte vlekken van Tobits ogen weg te nemen, Sara, de dochter van Raguël, aan Tobias, de zoon van Tobit, tot vrouw te geven en om de boze demon Asmodaus in boeien te slaan. Want het was voor Tobias weggelegd om Sara tot vrouw te krijgen. Op hetzelfde ogenblik dat Tobit zijn huis weer binnenging, kwam Sara van haar dakkamer naar beneden.