Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Verschijning van het genadige Kindje Jezus op 1 juli 2021, Feest van het Kostbaar Bloed.

 

Ik zie een gouden licht boven de boom. Het licht gaat open en daaruit komt het genadige Kindje Jezus van Praag: het zweeft naar buiten. Het draagt een gouden kroon, heeft donker krullend haar en blauwe ogen. Het draagt een rood gewaad, geborduurd met gouden lelies, en een rode mantel. In de rechterhand houdt het een grote gouden scepter, en in de linkerhand het Gouden Boek. Nu zie ik nog twee lichten die ook open gaan, een aan de rechterkant en een aan de linkerkant. Het zijn twee engelen die het Kindje Jezus begeleiden, ze zijn gekleed in eenvoudige, effen gewaden en hebben schouderlang, donkerblond haar. Het Kindje Jezus zegent ons allemaal:

“In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen.

Zal Ik nog geloof vinden onder jullie als Ik terugkom? Dierbare zielen, de Kerk wordt zeer geteisterd door de duisternis. Ik heb de zielen vrijgekocht door Mijn Kostbaar Bloed. Veel zielen lijken dit niet te weten en niet te waarderen. Ik ben de Heer. Kijk hoe Satan jullie in bekoring leidt. De wet van Mijn Eeuwige Vader geldt in alle eeuwigheid. Zo dus zond de Eeuwige Vader Mijn Allerheiligste Moeder. En jullie hebben Haar niet gehoord. Hoe hebben jullie op Haar boodschappen gereageerd? Ik kom naar jullie met Mijn gouden scepter, maar zij die de vlaggen ophangen, die zal Ik met ijzeren scepter regeren. Zij kiezen de regenboog(vlag). Dit is het Verbond van Mijn Eeuwige Vader met jullie. Dit is een teken van de Eeuwige Vader en de tegenstander imiteert dat teken. Mijn trouwe kinderen roepen ‘Serviam’ (= ik zal dienen!). Zij zijn kinderen van de Eeuwige Vader. Maar de kinderen van Esau roepen ‘Non Serviam’ (= ik zal niet dienen!) met dit nagemaakte teken. (Gen 25, 21-34)

En zie, Mijn Allerheiligste Moeder sprak zo vaak op aarde tot jullie."

Hij kwam dicht bij mij en sprak over het feit dat vele zielen op de verschijningen van Zijn Allerheiligste Moeder reageren met een ‘Non Serviam’ door middel van geseculariseerde groeperingen. Dit is het gevolg van het feit dat wereldwijd geen gehoor is gegeven aan de oproep en de wens van de Moeder Gods. Zijn Allerheiligste Moeder daarentegen antwoordde de Eeuwige Vader met een ‘Serviam’. Hij herinnerde me eraan dat ook Zijn Allerheiligste Moeder ten tijde van Haar verschijningen in Sievernich vanwege het kindermisbruik zeer weende. Wij zijn ertoe geroepen om onze kinderen te beschermen. Onze zonden, onze hardvochtigheid en wreedheid laten vandaag nog steeds beelden en afbeeldingen van de Moeder Gods tranen vergieten, gezien de ongeborenen en vaak ook de kinderen geen stem hebben.

De Koning van de Hemel spreekt:

"Vandaag, op het Feest van het Kostbaar Bloed, gedenk Ik vooral de ongeboren kinderen. Horen jullie hun roepen niet? En zo verschijn Ik omwille van hun als Kind. En jullie hoeven niet te vragen waarom de Heer, de Heiland, tot jullie komt als Kind. De moord op de ongeborenen is de plaag van jullie tijd. Tijdens het strafgericht zullen jullie het schreien van de ongeborenen horen.

De lichamen van de moeders worden de ongeboren kinderen tot graf. Zij zouden toch vol liefde moeten zijn! Mijn Allerheiligste Moeder wordt door mensen nagevolgd. De bron van verwarring is het ‘Non Serviam’.”

De Heer kijkt naar Zijn kloppend Hart en zegt:

 “Daarom is het mogelijk dat jullie vandaag eerherstel brengen en verder blijven bidden in de geest van eerherstel, zodat het komende strafgericht van de Eeuwige Vader gemilderd wordt. Gebed, offer, boete! Hoe zeer ben Ik verheugd over jullie gebed."

De Koning des Hemels spreekt met mij over de H. Schrift: de plaats in de Schrift waar een vrouw Hem zalfde met kostbare olie.

M: "Dus U bedoelt die passage uit de H. Schrift! Ja, die ken ik, daar waar U wordt gezalfd met olie. Ja."

 “Het berouw van de mensen is een zalving van de ziel, de zalving van hun zielen. En zo wens Ik berouwvolle harten die tot Mij komen en het sacrament van de boete ontvangen."

Hij legt me uit dat oprecht berouw in het hart van een mens kostbare olie is waarmee deze mens zijn ziel zalft en haar voorbereidt voor de Eeuwige Vader. Zo is ook de vrouw die Hem mocht zalven, vol van berouw en overgave geweest. Evenzo moeten ook wij naar de Heer komen met een berouwvol en opofferend hart. Er volgt een persoonlijke mededeling.

Het Kindje Jezus daalt een beetje naar ons toe en de engelen spreiden de mantel wijd uit. Nu zie ik Zijn geopend Hart. Ja, Zijn Hart wordt heel groot en het Kostbaar Bloed komt naar ons toe. Alles is door Hem met Zijn Kostbaar Bloed besprenkeld geworden.

Het genadige Kindje Jezus zegt:

"Ik bemin jullie zozeer! Blijf standvastig. Veel zielen zullen vallen omdat ze niet naar het Woord van de Vader luisteren. Hun eigen woord leidt ze in de dwaling, hun eigen wil, die zich verbindt met de tijdgeest. De tijdgeest is niet de Geest van de Eeuwige Vader, is niet de Heilige Geest. De tijdgeest is de geest van de wereld. Daarom wil Ik jullie redden, behoeden en sterken, zodat jullie niet verloren gaan en jullie zielen eens in het Huis van de Vader komen. Blijf trouw aan de H. Schrift. Het is het Woord van de Eeuwige Vader en Mijn Woord, het Woord van de Heilige Geest. Breng eerherstel, bid, bid, bid!"

De Heer spreekt over de geloofsafval.

M: "Gaat het zo erg worden? Ach! Maar zij hebben toch theologie gestudeerd. Dat begrijp ik helemaal niet. Ik kan het niet begrijpen. Vooral voor hen moeten we speciaal bidden?"

Het Kindje Jezus zegt:

"Bid vooral voor de misleide zielen. Ik zegen jullie: In de naam van de Vader en de Zoon - dat ben Ik - en van de Heilige Geest. Amen. Serviam! Adieu."

De Heer verdwijnt in het licht, evenals de twee engelen. De lichten worden kleiner en zweven in de lucht totdat ik ze niet meer zie. We bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, ... en bidden verder de Rozenkrans.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder vooruit te willen lopen op het oordeel van de Rooms-katholieke Kerk.

Copyright © Manuela 2000