Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 

Het Kindje Jezus van Praag verschijnt op 6 januari 2020
in Sievernich

 

In de Heilige Mis, tijdens de consecratie, was links op de kelk het Kindje Jezus van Praag te zien, gekleed in een rood gewaad met een kruis in het midden en rechts een hemelsblauw stuk land.

De betekenis was mij niet duidelijk. Dit werd echter later opgehelderd.

Na de Heilige Mis, tijdens de aanbidding, was het Kindje Jezus van Praag met een grote kroon en een wit gewaad levend in de Heilige Hostie te zien.  Dit duurde meer dan vijf minuten en werd door meerdere personen gezien.

Na de Heilige Mis verscheen het Kindje Jezus van Praag op het bouwterrein "Huis Jeruzalem" als volgt:

Ik zag een grote gouden bol en twee kleinere bollen rechts en links ervan in de lucht zweven. Ze zweefden over het "Huis Jeruzalem". Deze bollen waren omgeven door een pulserend licht. De bollen gingen open, eerst de grote bol. Een wonderbaar licht straalde uit deze bol.

Het Kindje Jezus van Praag kwam uit de bol, iets naar voren. Het droeg een wondermooie gouden kroon, een wit gewaad met priesterlijk brokaat versierd en had vooraan een kruis van goudbrokaat geborduurd op het witte gewaad, een gouden en wondermooie mantel.

De twee kleinere bollen gingen open en er kwamen twee engelen uit, wondermooi, met goudblond haar, het haar afgeknipt iets over de schouder. Beide engelen droegen een wit gewaad, als uit één stuk. Ik zag ook geen naad. De engelen spreidden de mantel van de hemelse Koning uit.

Beide engelen zongen terwijl ze de mantel van Jezus uitspreidden: "Alleluja, alleluja, alleluja! Zie welke genade! De Zoon van de Koning spreekt tot jullie!",  zeiden de engelen. Ik dankte.

Het Kindje Jezus hield een grote, gouden scepter in Zijn rechterhand, had donker krullend haar, blauwe ogen en een wondermooi gezicht dat innemendheid en wijsheid uitstraalde. Het droeg het Gouden Boek in Zijn linkerhand.

Het zegende ons:

"In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest! Amen."

De Heer sprak: "Ik groet jullie, Mijn kinderen! Ik zou graag in jullie harten wonen.

Bereid jullie harten voor Mij. Ik zie de vragen van velen in hun hart. Ik ben jullie Heer, de Zoon van God. Ik ben bij jullie en verlaat jullie niet. Ik draag jullie door deze verdrukking, door alle duisternis. Ik heb jullie verlost door Mijn Kostbaar Bloed. "

Nu zag ik, zoals op een kaart, - dat was ons land Duitsland.

Het Kindje Jezus schreed met de engelen - die samen de mantel vasthielden, wijd uitgespreid - over bepaalde gebieden van Duitsland.

Ik zag dat dit de grens van de Rijn was.

Het Kindje ging iets omlaag (eigen opmerking: het Kindje Jezus ging op de landkaart iets naar beneden), iets in Frankrijk binnen en weer terug. Dat was een bepaald gebied dat Hij (Jezus) samen met de engelen had afgestapt.

(Genesis 13, 17 Ga het hele land door in de lengte en in de breedte, want Ik schenk het aan u!')

 

Het Kindje Jezus zei: „Zie, Ik toon Mijn grote bramhartigheid aan het Rijnland. Ik toon Mijn grote barmhartigheid aan de vervolgde Christenen. Ik kijk in het hart van de Christenen in China en zie hun grote nood. Ik zal geestelijk tot hen komen, zij kunnen Mij geestelijk ontvangen. Ik laat ze niet alleen.

Bid de Rozenkrans en neem de geestelijke Communie. De Heilige Communie ben Ik zelf, zie, jullie zijn allemaal kinderen van Mijn liefhebbende Vader, Mijn Eeuwige Vader in de Hemel.
En waar er grote moeilijkheden zijn, daar ben Ik zelf bij Mijn kinderen. De geestelijke Communie en het gebed van de Rozenkrans zal jullie redden.

En zo zie Ik naar de wereld. Ik kijk naar de verschillende naties en roep jullie om naar Mij te komen!
In Noord-Korea en Mexico mogen jullie je bijzonder om de gebedsgroepen bekommeren. Dit is Mijn missie voor jullie, jullie volkeren."

Ik zei: "Wat is dat? Nu opende Hij (Jezus) Zijn mantel nog verder. Onder de mantel van het Kindje Jezus stond stralend een jeugdig uitziende H. Maximiliaan Kolbe.

De Koning van de Hemel zei:

"Dat,  Mijn lieve kind, is Mijn missie voor Polen! Ook dit land ben Ik niet vergeten. Bid tot Mijn Kostbaar Bloed en het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder! De biddende mensen moeten samenkomen in gebedsgroepen en elkaar ondersteunen.

Jij, rode offerroos Duitsland, door dwaling zoveel heen en weer geschud, Ik toon je Mijn genade - genade, zodat je weer goed kunt maken wat je verkeerd hebt gedaan, wat je aan dwaling aanricht. Uit jou zal het goud van de Hemel tevoorschijn komen door Mijn Kostbaar Bloed, voorbereid door Mijn Allerheiligste Moeder Maria, de Smetteloze, de Onbevlekte. ”

Ik vroeg de Heer: "O Heer, besprenkel ons met Uw Kostbaar Bloed!" Zijne Majesteit Jezus antwoordde dat we moeten bidden: "Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zoals het was nu en in alle eeuwigheid. Amen."

De Heer besprenkelde ons met Zijn Kostbaar Bloed, we moesten meebidden: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar het Paradijs, vooral degenen die het meest Uw barmhartigheid nodig hebben."

De Koning van de Hemel zei:

"Ik schenk jullie Mijn heilende zegen!"

Nu moesten we bidden: "Onze Vader die in de Hemel zijt..." Terwijl we aan het bidden waren, zweefde het Kindje Jezus samen met de engelen in een cirkel over ons en zegende iedereen die aanwezig was. Bidders die niet konden komen vertrouwde ik toe aan het Kindje Jezus.

De Hemelse Koning zei:

"Bid, bid, bid! Breng offers! Ik ben jullie Meester! Wat Ik zei geldt gisteren, vandaag en morgen! Mijn Woord is eeuwig! Ik ben het Woord van de Vader!"

Ik zei: "ik dank U, Heer Jezus. Ik heb ook nog een heel bijzondere intentie. "

Zijne Majesteit zei:

"Ik wil vooral de kinderen zegenen!"

(Opmerking: er waren drie of vier kinderen tussen zes maanden en negen jaar oud.)

De Heer begon te bidden en we moesten meebidden: “Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was, nu en altijd en voor eeuwig. Amen."

En de Heer zei:

"Bid voor de ongeboren kinderen! De last die op jullie land ligt, is zeer groot. Bid!"

Ik herhaalde: "Ik heb echter nog een intentie."

Het Kindje Jezus antwoordde:

"Ik heb Mij over hem ontfermd en leidde hem terug in Mijn kudde. Ik ben zijn heil."

Er volgde een persoonlijke mededeling. Ik zei: "Ik dank U, mijn Heer Jezus."

"U bedoelt de boer? Hij zou iets moeten bouwen. Dat vertel ik hem. Ik dank U, Heer Jezus."

Persoonlijke opmerking: bedoeld was de oprichting van een Bildstockes (=kapelletje op een wegkruising) van het Kindje Jezus.

De Heer zei:

"Ik ben met jullie steeds verbonden. Adieu!

Ik zei vaarwel met: "Adieu! Heel erg bedankt, heel erg bedankt!"

Het licht, het pulserende licht, ging uit en weer aan. Het pulseerde. De engelen traden binnen in hun kleine bollen, het Kindje Jezus ging binnen in de grote bol. Het licht werd kleiner en de verschijning verdween met het licht en de lichtbollen.

Ik zei: "Dank, Heer! Dank, Jezus! O mijn Jezus, ik vertrouw op U ... "

In verband met de rode roos over Duitsland, lees de boodschap van Sievernich van 8 januari 2001:

Nu waren er op de aardbol drie rozen te zien. Een gele roos lag op Argentinië, een witte roos over Italië en een rode roos over Duitsland. Deze rozen werden zeer groot.

**********

Genesis 12, 6-9 trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toentertijd waren de Kanaänieten nog in het land. Daar verscheen Jahwe aan Abram en zei: `Aan uw nageslacht zal Ik dit land in bezit geven.' Toen richtte hij daar een altaar op ter ere van Jahwe, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Betel, sloeg zijn tent op tussen Betel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op ter ere van Jahwe en riep de naam van Jahwe aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe.

 

Genesis 13, 17 Ga het hele land door in de lengte en in de breedte, want Ik schenk het aan u!'

 

Deuteronomium 11, 24 Iedere plek die uw voeten betreden zal u toebehoren; van de woestijn tot de Libanon en van de Eufraat tot de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken.