Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

Verschijning van het Kindje Jezus van Praag op
07.10.2019 in Sievernich

 

Na de H. Mis tijdens de aanbidding in de kerk van Sievernich verscheen ongeveer om 19.12 uur, gedurende 10 minuten, het Kindje Jezus van Praag in de Heilige Hostie die werd uitgestald op het altaar in de monstrans. Het Kindje droeg een grote gouden kroon en een wit / goudkleurig gewaad met mantel in dezelfde kleur. 

De mantel was versierd met een grote gouden rand met lelies, kruis en kelk. Achter het Kindje Jezus zag men een groot donker kruis. Het Kindje Jezus hield een gouden scepter en een gouden bol in Zijn handen. Het Kindje Jezus was helaas niet langer te zien bij de Eucharistische Zegen. Het Kindje Jezus werd door veel mensen in de kerk gezien. Ook zagen de mensen dat het verdween.

Op de bouwgrond Huis Jeruzalem vlogen vanuit de hemel drie gouden bollen naar ons toe. Een grote bol bevond zich in het midden, een kleinere bol aan de rechterkant en een andere kleine bol aan de linkerkant. Alle gouden bollen waren omgeven door een pulserend licht, dat groter werd naarmate ze dichterbij kwamen en zich openden. Nu zag ik het Kindje Jezus van Praag met een mooie gouden kroon en een wit gewaad geborduurd met gouden lelies.

De mantel was geborduurd met een prachtige gouden boord. Op deze boord waren net zoals in de kerk, lelies, kruisen en bekers. Naast het Kindje Jezus zweefde een engel aan de rechterkant en aan de linkerkant begeleidde Hem ook een engel. Ik had deze twee engelen al bij de vorige verschijning gezien.

De Hemelse Koning onder de gedaante van een kind droeg Zijn gouden stralend Hart op Zijn mantel. De verschijning werd nu heel groot. De grootte van de verschijning schatte ik op ongeveer drie meter. De engelen spreidden Zijn mantel uit. Hij zegende ons in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

Jezus vroeg: "Wil je Mij eer betonen?"
Ik antwoordde: "Ja, Heer, zeer graag!"

In Zijn rechterhand droeg Jezus een gouden scepter en in Zijn linkerhand een gouden bol met een gouden kruis erop.

Het haar van Jezus was donker en gekruld. Zijn ogen waren wondermooi, prachtig stralend blauw. De engelen die Hem begeleidden droegen een wit gewaad uit één stuk, zonder naad en hun gouden haar reikte bijna tot op de schouders.

De Heer gaf teken dat ik niet langer moest knielen maar rechtop moest gaan staan. Dat deed ik dan. Nu zag ik plotseling dat de Hemelse Koning geen koninklijke insignes in Zijn handen hield. In plaats daarvan hield Hij iets in Zijn handen zoals een goudkleurige stoffen gordel, een gouden wapenrusting, een gouden helm en gouden schoeisel.

Nu omgordde de Heer mij met de goudkleurige stoffen gordel. Hij deed mij een gouden pantser en gouden schoenen aan. Toen gebaarde Hij me dat ik moest knielen. Ik moest me volledig aan Hem toewijden. Toen ik graag instemde, zette Hij mij de gouden helm op. Alles straalde rond Hem. Het licht was als een zon dat Hem omgaf.

 Hij zei:

"Begrijp alles goed, Mijn kind! Dat is de wapenrusting van Mijn Kostbaar Bloed.”

Hij kwam heel dicht bij me en zei:

"Wanneer men Mijn Woord verandert, zal Ik de wereld vermanen.”

Toen zei Hij een woord dat ik niet kende en ik antwoordde Hem.

"Ik zeg dat niet."

Eerst dacht ik dat ik het geheim moest houden. Toen stelde ik Hem de vraag: "Wat is dat woord? Ik ken dat woord niet." Ik wilde tenslotte niets verkeerd doen.

Daarop sprak het Kindje Jezus:

"Als Ik de wereld vermaan, zal het voor jullie zijn alsof de tijd stilstaat. Zo schouwen jullie je eigen ziel. Veel heeft Mijn Moeder, Mijn Allerheiligste Moeder, jullie al op aarde gezegd, maar jullie volgen Haar woorden niet na. Zij heeft jullie op aarde al zo dikwijls bezocht.”

De mantel werd groter en Zijn Hart lichtte op. Toen sprak Hij verder:

"Zie, Ik toon jullie grote barmhartigheid. Zie dat Mijn ogen op Duitsland gericht zijn. Bid en doe boete, vooral in deze dagen."

Na deze woorden kwam Hij naar ons toe en gaf ons Zijn heilige zegen. Hij sprak en we moesten Hem herhalen:

“Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zoals in het begin, nu en altijd en in alle eeuwigheid. Amen.”

Toen nodigde Hij ons uit te bidden:

“O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, leid alle zielen naar de Hemel, vooral hen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.”

Hij toonde me dat ik veel moest doorstaan. Jezus zal toestaan, dat alles wat er in de mens is, openbaar wordt. Het kwaad zal openbaar moeten worden opdat we gereinigd worden. Maar Jezus zal overwinnen.

 Toen zei Hij:

"Kijk naar Mijn Kostbaar Bloed! Mijn Kostbaar Bloed zal jullie in alle strafgerichten bewaren.”

De engelen zongen nu tot Zijn glorie: "Alleluia, Alleluia!" Beide engelen spreidden Zijn mantel uit.

De Koning van de Hemel onder de gedaante van een kind kwam met Zijn gezicht heel dicht bij mijn gezicht en ik keek in Zijn grote stralende blauwe ogen. Graag was ik in Zijn ogen ondergedompeld geworden. Er kwam een grote gelukzaligheid over mij. Hij sprak opnieuw het woord uit dat ik niet kende heel duidelijk en langzaam terwijl Hij me diep in de ogen keek:

“A v i s o!”

Ik vroeg hem verwonderd: "Wat is dat? Helaas ken ik dat woord niet."

Daarna antwoordde Hij mij liefdevol: "Mijn Kerk zal zeer lijden. Bid, bid, bid! Blijf Mij trouw!"

Ik zei dan tegen Hem:

"Ja ... goed, dan moet ik opzoeken wat het betekent. Ik ken "aviso" niet. Ik dank U, Heer!"

Hij zegende ons nog een keer en nam afscheid met Zijn engelen die Zijn mantel wijd over ons uitspreidden. Ten slotte zegende Jezus ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hij riep ons nogmaals op tot gebed en boete.

Ik zei Hem:
"Ja, ik zeg de mensen dat ze veel moeten bidden. En kijk, ze zijn allemaal gekomen. Ik dank U, Heer. Lof en dank zij U, o Jezus, en Uw Allerheiligste Moeder Maria! "
Hij zei kort: "
Adieu!"
Ik herhaalde verbaasd: "Adieu!"

Toen straalde het omringende licht meer, het Kindje Jezus en de engelen verdwenen in de bol. Het licht trok samen, pulseerde en was niet langer zichtbaar.

 

Verklaring over de verschijning van het Kindje Jezus

Eer het Kindje Jezus verscheen, zagen verschillende mensen de gouden lichtbollen. Ook na de verschijning getuigden mensen over lichtfenomenen.

De kleine Koning van de Hemel zei: "... dan zal het voor jullie zijn alsof de tijd stilstaat ..." We onderzochten of er een soortgelijke gebeurtenis in de Bijbel staat. En ja, dit is al eens gebeurd! Deze gebeurtenis is te vinden in de Bijbel, in het Oude Testament, Jozua 10, 12 -14. Het Kindje Jezus gebruikte een onbekend woord uit een andere taal. Het was het woord "Aviso". "Aviso" werd uitgesproken met een zachte "s". Dit is te vinden in de Portugese taal en wordt met waarschuwing vertaald. Een hint naar de wereld van vandaag? Op dit moment vindt de Amazone Synode      plaats in Rome. In het Amazonegebied van Brazilië wordt officieel Portugees gesproken. Jezus nam afscheid met het woord "adieu" uit de Franse woordenschat. Dit betekent: in God  

 

Graag reageer ik persoonlijk op de boodschap:

De Heer wil ons niet bang maken. Hij wil alle mensen redden. Zoveel mogelijk! Het gaat altijd over de bekering van zondaars. De geloofsschat van onze katholieke Kerk kent het Kostbaar Bloed van Christus als bescherming tegen de strafgerichten en beproevingen van God. Deze kennis is helaas verloren gegaan in de katholieke Kerk. Het Kindje Jezus herinnert ons aan de aanbidding van het Kostbaar Bloed, zodat we ons leven daarop kunnen afstemmen en gespaard worden in de strafgerichten en beproevingen van God. Ik ga zelfs nog een stap verder. Wanneer we ons bekeren en oprecht het Kostbaar Bloed van Christus vereren, zal Gods toorn gemilderd worden. Laten we bidden tot het Kostbaar Bloed, verspreiden wij weer wereldwijd ijverig deze geloofsschat zodat God ons Zijn barmhartigheid kan betonen.

Adieu!

Manuela