Startpagina
Overzicht Boodschappen Kindje Jezus

 Verschijning van het Kindje Jezus van Praag op negenjarige leeftijd op maandag, 01.07.2019, Feest van het Kostbaar Bloed, ca van 19.55 uur tot 20.10 uur.

 

Een gouden bol kwam naar ons toe vanuit de hemel, die groter werd naarmate hij dichter bij ons kwam. Hij stopte boven de bouwgrond van het Huis Jeruzalem op een hoogte van 3 m en opende zich. Deze bol werd een wondermooie felle zon. Midden in de zon zag ik nu het Kindje Jezus van Praag. De verschijning was ongeveer 3 tot 4 m groot. Het Kindje droeg een gouden kroon die wonderbaar naar alle kanten gouden licht straalde.

Het kleed van de hemelse Koning was rood en het was uit Zijn Kostbaar Bloed. Zijn koninklijk gewaad en Zijn mantel waren zoals Zijn Kostbaar Bloed levend en geborduurd met gouden lelies. Hoe dit kon functioneren, weet ik niet, maar het was zo te zien.

Zo'n mooie mantel, zo een mooi gewaad. De hemelse Koning had Zijn mantel wijd uitgespreid. Het Jezuskind droeg een gouden scepter (hoogte ongeveer 1 m) in Zijn rechterhand en een gouden boek (ongeveer 50 cm lang) in Zijn linkerhand. Ik was verbaasd over dat gouden boek. Waarom liet Hij het ons zien? Draagt het Jezuskind de bol niet in Zijn linkerhand? Wondermooi om naar te kijken!

 

Hij zei:

 "Lieve kind, wil je met Mij bidden?"

 

 Ik zei: "Ja, graag, Heer Jezus!" Nu zegende het Jezuskind ons allemaal in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Toen baden we samen het Onze Vader. Het Jezuskind zegende mij opnieuw. Toen vertelde ik het Jezuskind dat ik onwaardig ben. Ik was zeer verrast dat het Jezuskind mij na zo'n lange tijd nog een grote boodschap brengt. Aan Zijn voeten zag ik een groot meer, eigenlijk te groot voor een meer, eerder een zee, die bestond uit kleine stralende heldere kristallen. Ik vroeg Hem: "Wat is dat grote kristalmeer aan Uw voeten?"

Hij antwoordde:

"Dit zijn, Mijn lief kind, de tranen van Mijn Allerheiligste Moeder die Zij om jullie weent."

 

Ik zei: "O Heer, voor ons?"

 

Hij antwoordde:

 

 "Voor jullie mensen. Zie, hoe erg vervuilen jullie Mijn schepping. Jullie doden de ongeboren kinderen in het lichaam. Jullie respecteren het leven niet dat Ik jullie schenk! Mijn Hemelse Moeder heeft je al veel laten zien. Ze gaf je de drie sleutels. Maar nu, Mijn kind, zal Ik je nog iets anders tonen.”

 

In Zijn mantel zag ik een wondermooie grote kathedraal, die, zoals Hij me vertelde, symbool stond voor de wereldkerk. Toen zag ik veel namen van personen binnen in Zijn mantel. Dit waren en zijn zielen die Hem 'heel veel beminnen' (letterlijk sprak Hij dit). Deze namen waren in Zijn mantel met goud geborduurd. Hij opende de mantel weer voor mij en liet mij opnieuw de prachtige kathedraal zien die eruitzag als de kathedraal Notre Dame.

Ik mocht deze kathedraal betreden en zag in de altaarruimte twee vuren. Het vuur aan de linkerkant van het altaar (van rechts gezien) was prachtig helder. Het was eigenlijk niet te vergelijken met een aards vuur, ik kon het echter niet anders beschrijven. Het straalde wonderbaar en verlichtte alles. Ik vroeg de Heer wat dat was.

 

Hij antwoordde:

"Dit is het vuur van de Heilige Geest."

 

 Aan de rechterkant van het altaar (van links gezien) zag ik een vuur, dit was niet zo mooi als het andere vuur. Het brandde met rode en zwarte laaiende vlammen en was erg roetig. Het was het 'vuur van het verderf', zei de Heer mij. Toen zag ik deze kerk niet meer in Zijn mantel, maar nu erin een prachtige oase. Enkele bisschoppen leidden in geestelijke kleding met herdersstaf een kudde schapen naar deze oase. In deze oase was het wondermooie vuur van de Heilige Geest. Het verlichtte de hele oase. Toen zag ik veel bisschoppen zonder herdersstaf. Ik was toch erg verwonderd. Ze leidden hun schapen naar de woestijn. Daar aangekomen trokken ze hun geestelijke kleding uit en waren wereldlijk gekleed. Ik wist niet waarom en was nog meer verbaasd. De schapen vonden geen water in de woestijn en hadden niets te eten. Het was vreselijk. Ze stierven allemaal.

 

Ik vroeg: "Heer, ik vraag U voor hen erbarmen. Wees ons genadig. Heb erbarmen met hen, heb erbarmen met ons.”   

Ik moest toch iets doen, zo kon ik het toch niet laten. Het schouwspel van zo-even raakte mij diep. Het Jezuskind keek mij een tijdje heel serieus en intens in mijn ogen. Toen sprak het:

 

"Ja!"

 

Hij heeft medelijden met ons hier in Sievernich. En ik vertelde dat Zijn Moeder en Hij mij twee opdrachten hadden gegeven. Ik was bang om Zijn genade te verliezen omdat er tegenstand is in Sievernich. Hij vertelde mij dat Hij en Zijn moeder met één stem spreken, één taal hebben. Toen vertelde ik dat de bron, de opdracht van de Hemel was vervuld en dat het Huis Jeruzalem tegenstand ondervond. Hij werd heel ernstig en Zijn scepter boog iets. Nu zei Hij:

 

"Waarom helpen Mijn kinderen je niet? Waarom verduistert Satan hun harten? En ze zeggen dat Ik daar geen opdracht voor heb gegeven?"

Ik zei: "Toch, U hebt die opdracht gegeven, Heer! En Uw heilige Moeder ook! Dat is al jaren geleden, Heer. Ik weet het dat U dat zei en ook Uw Allerheiligste Moeder. Maar heb ook erbarmen  met die zielen die dat niet kunnen begrijpen. Als niemand voor hen lijdt, wie lijdt er dan voor hen als ik dat niet doe? Heb erbarmen en wees ons genadig, Heer!"

 

 Op mijn verzoek antwoordde de Heer:

 

"Mijn scepter ligt zo zwaar in Mijn hand!Toch zal Ik, voor hetgeen komen mag, jullie sparen! Ik zal de straf temperen als jullie boete doen en bidden! Deze maandag is de dag die aan Mij gewijd is. Bid, bid, bid! Doe boete! Ik roep alle volkeren tot Mij. Wend je niet van Mij af! Roep Mij!” 

 

Ik bedankte Hem. Toen spreidde Hij Zijn mantel wijd over ons uit. In deze mantel waren we allemaal geborgen. Wondermooi! Ik zei: "O, Heer Jezus! Ja, we zullen verder blijven bidden en boete doen.” Ik moest het Hem hard beloven.

*******************

Hier de persoonlijke mededeling die nu in 2021 wordt geopenbaard:

 

“Je hebt gesmeekt om erbarmen. Ik wil je die schenken als je een opdracht vervult.”

 

Ik antwoordde: “Heer, ik doe dit graag als U dat wilt. Ik ben dit echter niet waardig. Maar als U het zegt, als U het meent, dan zal ik het doen."

 

Hij gaf me de volgende opdracht:

 

“Sticht een open gemeenschap van de Kinderen van de Immaculata, Apostelen van de Eindtijd. Degenen die Mij veel beminnen, zullen een stevig Verbond met Mij aangaan."

 

Toen zei ik tegen de Heer:

“Dan zal ik de Kinderen van de Immaculata stichten, de Apostelen van de Eindtijd.”

Toen zei en toonde me de Heer: "Het teken van gemeenschap."

 

Ik zei: "Ja, het Benedictus-kruis met de medaille moeten ze dragen en een rood doek als teken van de Mantel van het Kostbaar Bloed met een gouden kruis en zeven bloeddruppels, de zeven keer van het bloedvergieten van Jezus, Uw zeven keer van het bloedvergieten."

Ik wees Hem nogmaals op de moeilijkheden betreffende het Huis van Jeruzalem en dat één enkele persoon in het hele dorp slecht over ons spreekt tegen de pelgrims.

Hij zei: “De mensen zullen je helpen. Het zal komen!"

        

Hier eindigt de persoonlijk ingevoegde mededeling.

*************************

Hij zei: "Jullie staan geschreven in Mijn Kostbaar Bloed."

 Ik bedankte Hem. Toen spreidde Hij Zijn mantel heel wijd over ons uit. In deze mantel waren wij allen geborgen. Wondermooi!

 

Ik zei: "Ach, Heer Jezus! Ja, we zullen blijven bidden en boete doen.”Ik heb het Hem moeten beloven. Ik weet niet hoe dit werkt, maar Hij zei dat. Toen sprak Hij nog over wat ik mag bekend maken over de drie sleutels die ik in het jaar 2002 tijdens het Feest van de Rozenkrans in de parochietuin heb ontvangen en wat niet. Ik mag over de situatie spreken hoe de Moeder Gods met de sleutels naar mij kwam en dat de nu bestaande moeilijkheden toen al aan mij waren aangekondigd.

Ik zei tot de Heer: " Ik dank U, Heer, ik dank U uit heel mijn hart. Ik vraag U ook om Uw Allerheiligste Moeder te groeten. Er volgde een persoonlijke mededeling.

 Ik zei: "Ere zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen."

 

De Koning van de Hemel nam afscheid met zegeningsgroet in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer werd heel helder in het licht, het licht breidde zich uit, dan doofde het uit en alles verdween plotseling. Er werd nog gebeden.

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder het oordeel af te wachten van de Kerk

 

 Persoonlijke opmerking (in 2019): Na de verschijning zocht ik informatie over het zevenvoudig bloedvergieten van Jezus omdat ik dat niet eerder kende. Jezus verschijnt met het Gouden Boek. Daar heb ik ook informatie over gezocht. De H. Louis Grignion de Montfort schreef dit boek.

 

 

 

Opmerking anno 2021: ik was in 2019 zeer verbaasd dat de Heer ons een teken gaf in de vorm van een vlag. Heden, in 2021, wordt alles opgehelderd. De gebeurtenissen zijn gevorderd en ik vraag de lezer om het ‘Gouden Boek’ te lezen voor begrip. Aan sommige kerken zullen nu kleurrijke vlaggen opgehangen worden. Maar de Heer heeft Zijn teken gekozen als Zijn vlag, die van het Heilig Kruis, van het Kostbaar Bloed, van het gebed, van de Heilige Schrift, van de katholieke geloofsbelijdenis, van Zijn sacramenten, het Heilig Misoffer.

 

Deze boodschap wordt bekend gemaakt zonder te willen vooruit lopen op het oordeel van de katholieke Kerk.

copyright © Manuela 2000