Gebeden

door de H.Teresia van Avila
in Sievernich geopenbaard

Inhoud

Jezus, verborgen in het tabernakel.

Wat onderscheidt een christen?

Waar is God te vinden?

Overweging van het Onze Vader

Over het omgaan met het kruis

Over de zelfgerechtigheid

Over de juiste omgang met de zondaar

Over de juiste omgang met de naaste

De Moeder Gods over de H.Teresia van Avila

Over het zoeken naar God

Wat de Heer wenst

De rusteloos zoekende

O, Jezus, goddelijk Kind

Overweging van de goddelijke liefde

Gebed tot de H.Geest

Aanbidding

Gebed in de stilte

Om een groot hart

Over de versterving en over de H.Jozef

Over het omgaan met onze vervolgers

Overweging van het kruis en de opstanding

Door het kruis naar de opstanding

Biddende handen

Over privé-openbaringen

Overweging over het lijden

U bent mijn herder

Over de zwakheid

Heer, ik ben zwak

De Liefde overwint de zonde in de wereld.

Heer, in de donkerheid van mijn hart

Over de verdorde en de jonge vijgenboom

Heer, wees mij een zegen

Zalig, die niet zien en toch geloven

Alles leggen in Gods handen

De verschijningsplaats Sievernich

"Vorm kleine blauwe gebedsoasen!"

Oproep tot de altijddurende rozenkrans voor Paus Benedictus XVI


 

17 juli 2004 Feest van de nederigheid van Maria

Jezus, verborgen in het tabernakel.

Mijn Heer en mijn God, O, mijn Jezus,
U zij voor altijd lofprijzing en dank,
Jezus, in de Vader almachtig,
U, Enige, Eeuwige,
voor mij verborgen in het tabernakel.

Hoeveel moed is er nodig, Heer,
hoeveel deemoed,
dat U, de Allerhoogste,
voor ons mensen zo klein wordt,
U te leggen in de handen van Uw priesters,
en zo wordt tot geschenk voor ons allen.

Jezus, verborgen in het tabernakel, overwint U
Dat wat ons ontbreekt om nader bij U te zijn.

In alle nood, in alle vreugde zou ik bij U
willen blijven en stil worden,
opdat ik mij kan schenken aan U.

Uw Hart moet in mijn hart kloppen,
Uw Liefde wil ik voelen
en, wat eigen is aan mij,
moet helemaal in U verbranden.

De gloed van Uw Liefde geeft mij de kracht,
om in alle dagen Uw weg te zien.

Geef mij toch Uw heiligste Moeder aan mijn zijde,
Jezus, opdat ik de kracht vind,
Uw weg te gaan,
niet blikken naar links of rechts,
of luisteren naar meningen.

Jezus, alleen U wil ik zien.

Mij ontbreekt alles, wat in U is,
vergeef mij, Heer, dat ik zo onvolmaakt ben,
toon mij, wat mij ontbreekt,
wees voor mij een barmhartige leraar
en leid U mij weg uit de zonde.

Ik ben niets,
doch met U, in Uw Liefde geborgen,
vermag ik alles te doen.

Raak mij aan,
toon mij, wat ik voor U, Jezus, kan doen,
O, Jezus, ik nodig U uit.

Kom, o, kom naar mij,
in mijn onwaardig hart.

Vind daarin Uw plaats
en geef, dat ik U helemaal kan dienen.

U kunt mij in Uw Liefde veranderen –
Doe het!

Jezus, verborgen in het tabernakel,
U, kostbare Schat,
door de Vader aan ons mensen geschonken,
heilig hen, door wiens handen U ons geschonken wordt,
Uw priesters!

Schenk hen moed en deemoed,
U te zien.

Toon hen de machtige, goddelijke kracht van de
Gedaanteverandering,
die Liefde, waarin U hen laat delen.

Raak hen en raak jonge mensen aan,
om de weg van Uw navolging te gaan.

Roep hen, Heer Jezus, verborgen in het tabernakel,
roep hen voor U en voor ons,
opdat wij niet alleen zijn.

Amen.

2 augustus 2004

Wat onderscheidt een christen?

De H.Teresia van Avila stelde mij de vraag: “Wat kenmerkt een goede christen?”

Ik overlegde heen en weer, maar mijn antwoorden leken mij allen onvoldoende te zijn. Na een tijdje van stilte antwoordde ze mij vrolijk: “Een goede christen is barmhartig. Hij laat de gerechtigheid over aan de hemelse Vader.”

 

20 augustus 2004

Waar is God te vinden?

De H.Teresia van Avila gaf mij de volgende opdracht: “Zoek God en zeg mij, waar gij Hem vindt!”

Ik antwoordde: “Ik vind Hem in de Eucharistie, in het tabernakel, in de sacramenten die de Kerk geeft en ik vind Hem in de priesters.”

Na een tijd van stilte antwoordde ze mij: “Mijn kind, God ontmoet je dagelijks meermaals in je naaste. De hemelse Vader schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Daarom is het belangrijk dat je je heiligt in het dagelijkse leven. Dat is de wil van Onze Heer.“

 

23 augustus 2004

Overweging van het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt…

Denk eraan dat u een Vader in de hemel hebt, die Almachtig is en voor u zorgt. Hij, die alles is, zorgt voor u, want u bent zijn kind. Roep de Vader en spreek met de Eeuwige. God, onze Vader, bemint u, u bent zijn schepsel. Heel de schepping ligt in zijn hand.

Geheiligd zij Uw Naam…

Loof, prijs, heilig de Naam van Onze Vader in de hemel. Zijn ogen zullen op je rusten en de H.Geest zal je sterken en leiden. God heeft u voor zich geschapen opdat u in Hem de vervulling vindt. Spreekt het kind in liefde en met eerbied met zijn vader, dan zal het nog meer liefde geschonken worden.

Uw Rijk kome…

Verlang naar het Rijk van de hemelse Vader. Geef het vergankelijke de plaats van het noodzakelijke. Open echter voor het Rijk van de Vader uw hart helemaal en eerbiedig het eeuwig koninkrijk.

Uw wil geschiede…

Niet mijn wil, Vader, Uw wil geschiede! Vader, ik leg mij in Uw handen. In Uw handen ben ik geborgen wanneer ik mij helemaal aan U schenk. Wat U wilt, is alleen de liefde en alleen wanneer ik mij helemaal aan U overgeef, kunt U Uw wil aan mij voltrekken. Zo kan ik U dienen. Mijn wil is zwak en ik ben ellendig. Ben ik niet zonder U helemaal gevangen in de zonde? Daarom zeg ik verheugd: niet mijn, Uw wil geschiede!

op aarde zoals in de hemel…

Hemel en aarde? Zijn het dan niet twee verschillende werelden, het eeuwige en het vergankelijke? Bedenk: God, Onze Vader, regeert in de hemel zoals op de aarde. Alles is uit Hem voortgekomen, alles is in Hem, alles zal weerkeren naar Hem. Zoek Hem met uw hart. In uw hart zullen hemel en aarde elkaar raken.

Geef ons heden ons dagelijks brood…

De Vader zorgt voor zijn kinderen. Bid en werk, vergeet echter uw naaste niet!

en vergeef ons onze schulden…

God, Onze Vader, is barmhartig wanneer wij Hem vol berouw om vergeving vragen. De vergeving is onze bevrijding, ons heil. Zoek dikwijls daarnaar en u zult het oordeel niet naar u trekken.

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren…

Zoals de Vader u zijn barmhartigheid betoont, zo weiger ze ook niet aan uw naaste. Bind hem niet door de schuld aan u. Vergeef, bevrijd u en hem. Door de beleefde liefde legt u uzelf en uw schuldenaar in de hand Gods.

en leid ons niet in bekoring…

God, de Liefde, bekoort niet. God, Onze Vader, laat beproevingen toe. In dit toelaten van beproevingen moet u groeien en erkennen, hoe groot Hij is en nietig u bent. Deze louteringen dienen u tot uw heil. Aanvaard ze geduldig!

maar verlos ons van de kwade.

Vermijd het kwade en laat u niet in met de duisternis. Hebt u kwaad gedaan, zo zoek de vergeving bij God. Zo wordt u verlost van de kwade.

Want van U is het Koninkrijk…

Er bestaat slechts één koninklijk, eeuwig Rijk, dat van de hemelse Vader.

en de Kracht…

Wat vermag ik uit Gods kracht te doen? Alles. De Vader, de Zoon en de H.Geest zijn mijn sterkte.

en de Heerlijkheid…

God, wie kan Uw Heerlijkheid meten, wie van ons kan ze verdragen? Er bestaat niemand, die ze gerecht in woord en beeld zou kunnen vatten.

in eeuwigheid. Amen.

Eeuwig bent U alleen, mijn Heer en mijn God!


 

11 september 2004

Over het omgaan met het kruis

Zeg aan alle mensen die lijden, dat ze hun kruis toch in liefde tot de Heer, de Allerhoogste, op zich nemen. Offer het Hem op, dan zal het voor u een genade worden. Alleen al de liefde van de Heer verandert het kruis, het lijden in vreugde. De door de Heer beminden dragen een kruis, maar zeg hen dat ze het niet alleen dragen, ze dragen het met Hem en Hij met hen, voor zover zij hun hart voor Hem, de Liefde, openen. Hij, de Liefde zelf, verandert het kruis. Hij kan dit doen. Hoe? Nu, dit is in Hem zelf van in het begin, zoals het was in de Vader, is en zal zijn in de eeuwigheid. De veelgeliefden legt de Heer het kruis op de schouder, zoals Hijzelf, de Allerhoogste, het droeg. Denk eraan, dat jullie kruis licht is en jullie geluk kan worden voor de eeuwigheid, wanneer het door jullie in liefde tot de Heer wordt gedragen. Wie van jullie is bereid zijn kruis te dragen?

Mijn kind, diegene, die de Vader, de Zoon en de H.Geest liefheeft, die is bereid zijn kruis op zich te nemen. Zijn jullie beladen en vol leed, zo kijk naar de Gekruisigde en overweeg hoe zeer de Heer jullie bemint. Neem de tijd, want alleen zo kunnen jullie met Jezus jullie kruis dragen. Het geheim ligt dus daarin, zich helemaal te schenken aan de Heer, Hem te vertrouwen en Hem te laten werken. Liefde en kruis horen tezamen. Het kruis is de vreugde voor de eeuwigheid!


 

17 september 2004

Over de zelfgerechtigheid

De zelfvoldaanheid is een grote valstrik van de tegenstander. Vrees niets meer dan uw eigen ik en te menen, een goede christen te zijn. Wanneer u denkt, u zijt goed, wees dan maar zeker dat u het niet zijt. God is niet verheugd wanneer Hij u zo ziet. Betracht u niet met uw eigen ogen, maar beschouw u met de ogen van de Heer. Zijn ogen kijken barmhartig en genezend. Zoals Hij u in zijn liefde en barmhartigheid ziet, u zou verbaasd staan wat u allemaal ontbreekt! Goed is alleen de mens die zich klein acht, want hij ziet zichzelf met de ogen van de Heer. Daarom, wees waakzaam, wees aangenaam aan de Heer en bekijk uzelf met zijn ogen.

Hoe u dit zal lukken, mijn vriendin, zal ik u zeggen: bid en smeek God om met zijn ogen te mogen zien. Deze smeekbede moet volledig uit uw hart komen. Vrees niet om met de ogen van de Heer te zien. Zo kent ge uzelf en zijt ge met uw naaste en zijn fouten barmhartiger. Daardoor leert u welk groot tekort aan liefde de zelfvoldaanheid heeft en hoe de tegenstander hierover verheugd is. Is het voor ons niet een zaak, de Heer, onze Heiland aangenaam te zijn? Begin nu uw weg te gaan, iedere dag opnieuw en begin iedere dag met de Heer te beminnen, Hem te danken en te loven.


 

23 september 2004

Over de juiste omgang met de zondaar

Zie, mijn vriendin, God laat de zondaar niet in zijn zonde als gevangene. Als het de vrije wil van de zondaar is, de weg naar God, de Heer, te vinden en Hem te zoeken, dan zal hij ook met veel zonden beladen zich op deze weg begeven. De stenige en enge weg leidt hem naar zijn ziel, die te vergelijken is met een burcht.

Verlang niet wat God niet verlangt. De Heer is barmhartig, goed en geduldig. Kamer per kamer verkent de zondaar en zal volgens zijn inzicht zich terugvinden in de Heer. Veel mensen betreden een kamer, herkennen ze en vinden gemakkelijk de weg naar de volgende kamer, totdat ze de burcht helemaal verkend hebben. Weer andere mensen, beladen met zonden, verkennen een kamer en blijven daarin, tot hun kennis of inzicht ze na een lange tijd verder brengt. Anderen komen binnen in de eerste kamer, gaan naar de tweede kamer, gaan echter terug naar de eerste en vinden daar, wat ze niet gevonden hebben volgens hun kennis.

Het inzicht waarvan ik spreek, is altijd het herkennen in de Eeuwige, de Almachtige, het zich weervinden in de Heer, zoals het de wil Gods is, dat Hij zich terug in ons vindt.

U zult de zondaar niet door dwang, dreiging of bestorming op de weg brengen naar Hem. Alleen wanneer u in Hem leeft en Hij in u en u deze liefde beleeft, zult u de zondaar op de weg naar de Almachtige Liefde kunnen brengen. Hij, de Heer, bemint de zondaar, de zonde echter veracht Hij.

Werp niet met stenen naar de zondaar, die reeds zwaar belast is. Toon en open hem de weg naar de Allerhoogste. Leg zacht om de schouders van de zondaar de lichte mantel van de waarheid en de liefde. Deze mantel wordt zijn gewaad op de weg naar God. Overweeg dit, mijn vriendin.

 

29 september 2004

Over de juiste omgang met de naaste

Zie, dat u uw naaste op aarde niet tot kruis wordt. Help hem om zijn kruis te dragen!

 

4 oktober 2004

De Moeder Gods over de H.Teresia van Avila

De Moeder Gods verscheen als de Smetteloze, helemaal in het wit gekleed. In haar handen droeg ze een rozenkrans uit witte rozen. De H.Maagd stond op een wolk. Links voor haar knielde de H.Teresia van Avila. De Smetteloze sprak tot ons:

“Lieve kinderen, ga in de stilte. Mijn Goddelijke Zoon Jezus wenst dat jullie luisterend worden, dat jullie luisteren naar Zijn woord. Hoe zeer bemint Hij jullie en zo is Zijn meest verlangende wens, dat jullie gehoorzamen aan Zijn Kerk. Teresia is een parel uit Zijn hand. Wat ze jullie schenkt, stamt alleen uit Zijn hand. Wees gehoorzaam, dan worden jullie ook parels uit Zijn hand. Ga in de stilte! Ik wil jullie onder mijn beschermende mantel nemen.”

Ze zweefde hoog in de lucht, naderde mij en spreidde haar mantel over ons uit, die reikte tot aan de kerkmuren. Wij werden allen daarin geborgen.

 

15 oktober 2004 - Feestdag van de H.Teresia van Avila

Over het zoeken naar God

Begeef u op de weg en zoek God, de Heer, zijn Majesteit. Kijk verbaasd naar zijn grote wonderen, prijs Hem voor Zijn genaden want Hij schenkt de mensen zo overvloedig genaden dat Hij zich dagelijks wegschenkt in het H.Misoffer. Vind Hem in u want Hij wil in u wonen, u veranderen tot zijn levend tabernakel. U mag zijn levende tempel zijn. Zoals Hij u wil veranderen, bezie ook uw naaste. Uw naaste moet door u, zijn tabernakel, vinden naar de Heer. Moge het licht van de Heer in u schitteren, zodat uw naast het herkent en eveneens ontvlamd wordt voor de Heer. De Heer wenst dat u Hem in u laat wonen, Hem vindt in uw naaste en Hem ziet in de hele schepping. Plaats niet de schepping, de naaste en uzelf niet boven Hem, want Hij is de Heer en alles komt uit Hem in de Vader.

 

20 oktober 2004

Wat de Heer wenst

De H.Teresia van Avila stelde mij de vraag:

„Mijn vriendin, onze Koningin, de Middelares van alle genaden, verscheen toch verschillende malen aan u. Nu stel ik in haar plaats aan u de vraag, wat zij in u bewerkt heeft?“

Ik antwoordde: „H.Teresia, ik kan niet zo goed antwoorden dan u, maar ik wil zo goed als ik kan het proberen. De verschijningen van de Moeder Gods, de Smetteloze, wekten in mij een grote liefde op tot haar Zoon Jezus. Niet alleen dat… ik besefte, hoe Jezus leeft in zijn Kerk en de liefde tot Jezus is tegelijkertijd de liefde tot zijn Kerk.

De Moeder Gods toonde mij hoe Jezus door de sacramenten zijn Kerk bedeelt, want Hij is zelf aanwezig in de sacramenten. De Smetteloze zei tegen mij dat de priesters ondanks de vele schandalen, bemind worden door Jezus en door haar. De priester is de opvolger van Jezus. De verschijningen van de Moeder Gods bewerkten bij mij het volgende: de liefde tot Jezus en zijn Kerk en de daarmee verbonden gehoorzaamheid tegenover zijn Kerk.“

Teresia antwoordde mij: "Dat is het wat de Heer van u wenst."

Ik zei toen: „Lieve Teresia, u hebt de spiegel voorgehouden aan mijn ziel en mij onderricht. Dank u! Ik span mij nu in om de naaste te zien met de ogen van de Heer.“

Teresia sprak nadien tot mij: "Daarom ben ik bij u, omdat het de Heer wenst en het noodzakelijk is. Span u alleen in, mijn vriendin!“


 

21 oktober 2004

De rusteloos zoekende

De rusteloos zoekende spreekt: Heer, ik wou U vinden en mij verbazen in Uw grote wonderen en rende van oord naar oord op de wereld, daar, waar U geleefd hebt, daar waar U en Uw hemelse Moeder tekens hebben gegeven. Ik bekeek alles verbaasd en was geraakt tot in het diepste van mijn ziel. Verliet ik deze oorden, was ik onrustig, want het was alsof U mij niet meer nabij was. Ik riep op U, Heer. In mijn nood, wou ik toch dichtbij U zijn. Ik haastte mij reeds vele malen van oord naar oord en was nochtans rusteloos en vond U niet bij mij.

Toen ik bad voor het tabernakel, Heer, kwam U naar mij, U barmhartige leraar. In Uw hand droeg U een gouden sleutel. U sprak tot mij:

"Ik wil u openen voor Mij" … en zo opende u mij voor U. Geraakt door Uw liefde, Heer, voelde ik U in mij. Nu sprak U tot mij: 'Ik wil u Mijn sleutel in uw hand geven. Zoals Ik u voor Mij geopend heb en u Mijn levend tabernakel zijt geworden, zo open ook uw naaste met deze sleutel voor Mij. Want wanneer u met Mijn ogen kijkt, zult u erkennen, dat Ik ook in uw naaste wil wonen omdat Ik hem onvoorwaardelijk bemin.


 

8 december 2004, Onbevlekte Ontvangenis

O, Jezus, goddelijk Kind

O, Jezus, goddelijk Kind en verheven Majesteit tegelijk,
wie van de mensen kan U bevatten,
wie kan Uw liefde voor ons armzaligen begrijpen?

De wijzen noemen Uw liefde dwaas,
maar U kijkt naar hen en bemint slechts.
De kleinen aanvaarden Uw liefde dankbaar.
De ogen der wereld storen hen niet,
wanneer U alleen, bij hen zijt en hen bemint.

Toon U aan ons, Heer Jezus,
U, de Zoon van God!
Vergeet ons niet, ontferm U over ons!

Uw liefde is dwaas voor de wijzen,
omdat U Uzelf helemaal wegschenkt door de handen van de priester.
Wie heeft Uw liefde verdiend, Heer,
wie kan dit van zichzelf zeggen?

O, goddelijk Kind,
in alle lieflijkheid komt U naar ons.
U geeft ons geschenken,
de wijzen en de kleinen.
Voor ons wordt U klein,
opdat wij U kunnen vatten.

Uw scepter is de liefde,
de barmhartigheid is de wereld in Uw hand,
Uw verheven kleed is de trouwheid
en Uw koningskroon, o, hemels Kind,
is de Almacht van de Vader,
de Ene, die Drie in zich herbergt.

Uw groet is de vrede,
Uw kinderlijke woorden onze zegen.

O, goddelijk Kind,
wie U ziet,
zal erkennen, dat U het bent, O, Jezus,
die de Kerk regeert en leidt door alle tijden.

Want wat dwaas is, is billijk in zijn Majesteit,
opdat aan de kleinen rijkelijk wordt gegeven
en over de machtigen geheerst wordt.

O, hemelse Keizer, schouw op ons!
O, goddelijk Kind, heers over ons!

 

24 december 2004, Kerstavond

Overweging van de goddelijke liefde

Geniet de zegen van de heilige nacht. Verteer u gans in de liefde van de Heer. Onvatbaar, welke genade ons ten deel viel en altijd weer opnieuw ten deel valt.

Zijn verheven Majesteit verliet de goddelijke troon en koos voor ons de armoede en de kleinheid, ver weg van alle verhevenheid. Waarom heeft hij dat voor ons gedaan? Omdat hij ons bemint, ieder mens… en zo wou Hij ons nabij zijn, zijn goddelijke Majesteit, geboren als mens, een getuigenis van zijn oneindige liefde. Kijk naar het kind in de kribbe, begrijpt u wat het u wil zeggen?"

"Bemin zo, zoals Ik heb bemind en altijd bemin. Kijk Mij aan, sluit Mij in uw armen.

Zo wil Ik toegang vinden tot uw hart; schenk Mij uw liefde. Uw geloof moet een weerspiegeling van Mijn levende liefde zijn. Ik wil niet dat u naar Mij kijkt, in Mij verliefd bent en Mij roept: Heer, Heer! Ik wil door u helemaal bemind worden. Bemin Mij!

Uw liefde moet levend en hartstochtelijk zijn. Mogen uw woorden en daden één enkele uitdrukking zijn van Mijn liefde. Moge uw geloof Mijn levendige liefde zijn. In het lijden brandt Mijn liefde als vuur. Verteer u voor Mij, Ik wil één zijn met u!"

"Zo sprak het goddelijk Kind Jezus tot mij in de heilige nacht, zo spreekt het tot u en tot ieder mens. Zo roept de goddelijke Koning op een heel bijzondere wijze zijn priesters en alle gewijden, levende getuigen te zijn van zijn liefde. Mijn vriendin, wanneer Hij u, kleine, nu reeds roept op zo'n verterende wijze, hoe zou Hij dan spreken tegen zijn priesters?

 

24 december 2004, Kerstavond

Gebed tot de H.Geest

Heilige Geest, verheven goddelijke Kracht,
open de poorten van mijn hart voor mijn Heer.

Heilige geest, u de levende kracht van God,
kom naar mij en maak mij levend.

Heilige Geest, beminnende Wijsheid,
leid mij op de weg naar de Heer.

Heilige Geest, verterende liefde van God,
schenk mij een hart, dat meer geeft dan het neemt.

Heilige Geest, goddelijke trouwheid,
blijf bij mij, opdat ik mijn Heer Jezus kan volgen.

 

6 januari 2005, Verschijning van de Heer

Aanbidding

Jezus, het goddelijke Kind in zijn lieftalligheid en verheven Majesteit, verborgen voor de ogen veler mensen, roept alle volkeren naar zich toe. Hij wil zich schenken aan alle volkeren.

Aanbid Hem, jullie volkeren, aanbid Hem, de Koning der Koningen. De magiërs schonken Hem goud, wierrook en mirre. Jullie echter, schenk Hem jullie hart en aanbid Hem!

Mijn Heer Jezus,
schouwend naar de verloren mensheid,
werd U zelf mens,
maar U bleef tegelijk de goddelijke Majesteit.

Verheven Redder,
Zoals de magiërs U gevonden en aanbeden hebben,
wil ik U ook aanbidden.

Verborgen Godheid,
Heer Jezus,
Ik aanbid U uit geheel mijn hart.
Ik vertrouw U toe, O, Heer, heel mijn zijn.

Heel mijn leven schenk ik U, Koning der Koningen.

Smekend nader ik U,
In de hoop,
Dat U mijn geschenk genadig moge aannemen.

Wanneer U alleen in mij regeert,
Zo zal heel mijn handelen zijn tot Uw eer.

Ik heb niets anders, wat ik U schenken kan.
Ik smeek U, verander mijn armoede in U.

Wanneer ik schouw naar U, Heer,
Wanneer ik aanbid, Heer, dan word ik rijk.

Ik wil mij niet sieren met wereldlijke kostbaarheden,
Mijn ziel wil door Uw liefde en Vriendschap gesierd zijn.

Ik aanbid U,
U zal mij het goud van Uw eeuwig Koninkrijk schenken.

Ik aanbid U,
U zal mij sieren met kostbare stenen,
De deugden van de hemel.

Ik aanbid U, Heer Jezus,
U zult op mij neerkijken
En mij Uw goddelijk juweel omhangen,
de eeuwige trouw.

Ik aanbid U,
armzalig ben ik en toch door U gesierd,
U schenkt de gaven van de H.Geest.

Ik aanbid U, mijn Jezus,
Zo kniel ik voor U,
arm, U niet waardig.

maar in Uw ogen kostbaar,
en U wilt,
dat ik geheel in U en U geheel in mij zijt.

Ik aanbid U,
U, oneindige liefde,
Die zich helemaal en totaal wegschenkt.

 

17 januari 2005

Gebed in de stilte

Kijk je in de stilte op naar de Heer, dan ben je helemaal geborgen in zijn hand. Hijzelf wil dat je ziel in Hem geborgen is. Je hart wil Hij veranderen. Hij, de Liefde zelf, wil je hart tot een troon voor Hem bereiden. Laat Hem toe, bid en ga in de stilte opdat zijn wil aan je geschiedt.

In de stilte ben ik helemaal in U geborgen,
O, Heer Jezus, U mijn Redder.

Die Stilte stilt mijn verlangen naar U,
Daar bent U verborgen.

Die stilte stilt de dorst van mijn ziel,
U bent mijn levend water.

Die stilte stilt de honger van mijn hart,
U bent mijn Levend Brood.

Die stilte stilt mijn denken,
Ik geef mij over aan U.

Die stilte stilt mijn luisteren,
Alleen Uw woord zou ik willen ontvangen.

Die stilte stilt mijn zien,
Ik zou U willen schouwen en bij U verblijven.

Die stilte stilt mij in U!

 

28 januari 2005

Om een groot hart

Mijn Heer Jezus,
neem mijn hart helemaal in Uw handen.

Plant daarin Uw Liefde.

Schenk mij de zekerheid en het vertrouwen,
Uw Liefde in mij te laten groeien.

Voor Uw Liefde heb ik een groot hart nodig,
dat groeien toelaat.

Heer, ik wil Uw vruchtbare bodem zijn.

U plant, bent voor mij levend water
en mijn eucharistische zon.

Schenk mij een groot hart,

dan wijkt in mij de engte van de oude Adam.

Van de engte bevrijd
In Uw beminnende wijdte gaand,
kan ik vol vertrouwen U, O, Heer
en mijn naaste beminnen.


 

2 februari 2005

Over de versterving en over de H.Jozef

Beschouw met mij Onze Heer, het smetteloze Lam, de Koning der Koningen, Almachtig en voor onze zonden geofferd. Hoe kan dit geschieden? Is het niet dwaas van Hem, de Alwijze? Uit zijn oneindige liefde voor ons wordt Hij offerlam opdat wij niet verloren gaan.

Verzaking – Een woord dat veel mensen niet bevalt, voor zover ze niet gevestigd zijn in de Heer. De Allerheiligste Maagd Maria verzaakt aan haar eigen leven en opent zich totaal voor het werken van Gods almacht bij de ontmoeting van de engel.

Jozef verzaakt aan een maatschappelijke status in zijn tijd. Als mens, onderhevig aan de gevolgen van de erfzonde, wordt hij beproefd. Vanuit de beproeving leidt de liefde hem naar Maria en God. In deze liefde bewerkt God een teken. Jozef, een goedgeaarde man, ouder dan Maria, verstandig, verzaakt niet alleen aan zijn rechten, hij verzaakt aan het wereldse leven.

De H.Jozef en de Allerheiligste Maagd Maria, wonderbaar in de beschouwing – in de verzaking aan de wereld ligt hun kracht!

Hoe dikwijls heb ik mijn zusters aangeraden, zich in alle aangelegenheden, vooral in de bekoring, te wenden tot de H.Jozef. Wanneer de Hemelse Vader hem zijn enige Zoon op aarde toevertrouwt en ook nog het leven van de Allerheiligste Maagd, des te meer mogen wij hopen op zijn hulp en ons vol vertrouwen wenden tot hem. Ik heb mij dagelijks aanbevolen bij de H.Jozef omdat ik zijn grootheid kende. Zoals de Heer zich vol vertrouwen onder Jozefs hoede stelde, zo geeft Hij zich dagelijks in de handen van de priester. Jullie mag ik wel het dagelijkse gebed tot de H.Jozef aanbevelen. Hij zal jullie in alle benarde omstandigheden sterken en uit de nood helpen, omdat hij zelf geleefd heeft in de verzaking aan de wereld.

Geestelijke vader, zoek geen raad bij hen die het wereldse beminnen; zij kennen de verzaking niet en vinden haar dwaas. Zoek veel meer troost bij degenen die eerder zo leefden en ook vandaag nog leven. De verzaking aan de wereld opent jullie ziel voor zijn Majesteit. De mens die niet verzaakt, erkent noch de wereld noch het werken van zijn Majesteit.

 

11 februari 2005

Over het omgaan met onze vervolgers

Mijn vriendin, maak je geen zorgen om hen die valstrikken voor je leggen. Bemin hen, vergeef hen, bid voor hen. Kijk enkel naar Onze Heer, zijn goddelijke Majesteit en zijn hemelse Moeder. Al het andere hoort niet in je hart, want Hij zelf, Onze Heer, verlangt ernaar om in je hart te wonen. Het is niet ongewoon, dat zelfs vrome zielen aan trots en jaloersheid onderhevig, neerkijken op jou, kleine, en alles nietig verklaren. Onwaardig ben je, echter wat ze vergeten is dat de Heer, zijn Majesteit, alles zo gewild heeft. Gij leeft in zijn school. Deze mensen kijken niet naar zichzelf en vergeten zich helemaal. Laat God werken! Maak je geen zorgen. Gods Wil geschiedt. Acht er alleen op de Kerk trouw te dienen. Luister naar de woorden van de verheven Majesteit en onze hemelse Moeder, dien de Kerk.

 

28 maart 2005, Paasmaandag

Overweging van het kruis en de opstanding

Beschouw met mij Onze Heer Jezus, de Gekruisigde, Zijn lijden, Zijn kruis, hoe sterk en zwaar… Hoe kort is echter deze tijd gemeten aan de grote vreugde, die de Heer ons voor eeuwgig schenkt.

Halleluja, Hij is waarlijk opgestaan, overwon de wereld met haar lijden, met haar smart. Door het kruis met Onze Heer Jezus zullen de mensen het heil ervaren.

(opmerking: alleen wanneer wij ons doen en laten, offer en lijden verenigen met de verdiensten van Jezus, brengt dit ons heil voor onze zielen. Zonder Christus is er geen heil. Johannes 15, 4-5: Willibrord 1975: Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.)

Beschouw met mij de Verrezene. Welke grote vreugde legt Hij in onze harten met zijn blijde boodschap. Wij mogen Hem volgen en in Hem verrijzen. Jezus verlaat ons niet, Hij blijft bij ons met de H.Geest omdat Hij is verrezen.

Hij heeft dit alles gedaan voor jullie, lieve lezers, vergeet het niet! Ge zijt vanaf het begin bemind door Hem, een deel van Hem en Hij wenst dat gij de weg vindt naar Hem, zoals het je bestemming is. Verheug jullie, want zijn opstanding is de onze!! Wordt niet moe in de liefde tot Hem, volg Hem na!

 

28 maart 2005, Paasmaandag

Door het kruis naar de opstanding

Ga ik door duisternis en lijden,
U bent mij voorgegaan.

Ik ken Uw weg, U de mijne.

U, Heer, zult mij niet in het ongewisse
laten gaan en mij opvangen.

Het kruis beschouw ik,
echter niet zonder U, mijn Heer.

U bent glorierijk verrezen.

Met Uw zegevierend licht
Hebt U de vreugde naar ons gebracht.

Mijn hart brandt naar U, de Verrezene!

Laat mij, O, Heer,
iedere dag verrijzen in U,
Toon mij Uw zegevierend Paaslicht.

 

17 april 2005, Wereldgebedsdag voor geestelijke roepingen

Biddende handen

God gaf de mens zijn belangrijkste werktuig: de tot Hem in liefde opgerichte biddende handen. Biddende handen zijn beminnende handen. Beminnende handen zijn helpende handen. Uw in liefde tot Hem opgerichte handen zijn een brug naar de Heer.

Een brug die geen begin en geen einde kent, die alle grenzen overwint, standvastig en sterk in de Heer is, omdat zij naar Hem leidt en Hij het is, die ons heeft geleerd om ze te bouwen. Deo gratias!

 

16 mei 2005

Over privé-openbaringen

Vele mensen zoeken raad bij jou, mijn vriendin, omdat ze van zichzelf zeggen, God te ervaren in bovennatuurlijke aangelegenheden. Luister en laat je niet verontrusten. De waarachtige Geest Gods waait en waar hij waait, blaast Hij de ziel deemoed en een waarachtig dienen in.

In de juiste gesteltenis zal de ontvangenende zich met deze gaven Gods wenden tot de Kerk, aan een geestelijke leider en aan een biechtvader. Is dit alles niet zo, zo geef de raad aan de ontvangenende, zich te wenden tot de Kerk. Zonder geestelijke begeleiding zal de ziel in de dwaling gaan, want de gaven Gods moeten zich in de Kerk begrepen weten, en er is enige ervaring noodzakelijk, te scheiden wat van God komt en wat van de andere kant komt.

Onderwerpt de ontvangenende zich niet aan het kerkelijk oordeel, zo moet men geen geloof hechten aan dat alles. Vanwaar zal ze de nederigheid en eerbied tegenover God halen? Had die Geest haar dat niet moeten meedelen?

Spreekt dus deze mens tot u over zijn gaven, zo raad hem aan om zich vlug toe te vertrouwen aan een geestelijke leider. Zoals gij je onderwerpt aan het oordeel van de Kerk, zo wil God, dat het ook die mens doet en dan na kerkelijk onderzoek spreekt over zijn ontvangen gaven. Doet die bepaalde mens dat niet, zo is het de trots in hem, die hem weerhoudt. Dan moet hij zwijgen.

Deze wet is Gods Wil, omdat het goed is. De theologie en de godservaring behoren samen.

 

Vrijdag, 17 juni 2005, 15.00 uur

Overweging over het lijden

Die de Heer nabij zijn en zich verheugen in zijn Liefde, zullen lijden opgelegd bekomen – niet omwille van het lijden op zich. Zo’n lijden zou zinloos zijn. Het is voor de mens niet na te streven. Ze verenigen zich met de gekruisigde en zijn lijden en omwille van zijn lijden, zullen ze met Hem lijden. Ze lijden voor diegenen die ver van Hem in zonde leven. Ze lijden opdat die lauwe en Godverwijderde mensen en zulke die in het geestelijke leven de Heer voortdurend beledigen, verlost worden. De Verrezene zal hen de verlossing schenken: de verlossing van de lijdenden van zijn Liefde en de zondaars wegens zijn barmhartigheid.

 

17 juni 2005, vrijdag, 15.00 uur

U bent mijn herder

U bent mijn herder, Heer Jezus,
In een tijd,
waarin Uw schapen dikwijls alleen gelaten worden.

U zegt ons: houd u vast aan Mij,
want Ik kom als Eucharistische Heiland naar jullie!

Doorleef deze tijd met Mij!

Jullie, Mijn schapen, wees een kudde,
opdat de dwaalleraars jullie niet uit elkaar drijven.

Ik wil voor jullie zorgen en zie ieder van jullie.

Kom naar Mij,
Ik verwacht jullie in de sacramenten van Mijn Kerk.

Daar ben Ik voor jullie tegenwoordig.

Voel en ervaar Mijn Liefde!

Dit, Heer Jezus, Goddelijke Majesteit,
wil ik volgen en bij U zijn.

Zo dikwijls ik U bezoek in de kerk,
geeft U mij kracht in mijn leven.

U schittert in mijn dagelijks leven.

U zegt,
U schenkt ons door de aanbidding geestelijke vruchten,
de ranken van de wijnstok, onze herders.

Zend hen naar ons Heer!

Graag willen wij U deze gunst betonen,
en voor hen bidden,
opdat Uw kudde geleid wordt door herders,

die in Uw Liefde leven.

 

16 juli 2005

Over de zwakheid

Noemt gij u Heer over de zonde, dan valt u precies er midden in. Speel niet met de bekoring, vermijd ze; want hoe vlug wordt ze u tot een keten. Erkent u in deze zwakheid de grootheid van de Heer, zo zal Hij u onvermoeid sterken. Hij, de Verhevene, weet, dat u lijdt onder de gevolgen van de erfzonde en iedere dag opnieuw valt. Zo richt Hij u altijd weer opnieuw op, …Hij, …de oneindige Liefde zelf!

Wie waarachtig zijn zwakheid erkent, leeft in de Heer, omdat hij zichzelf helemaal overlaat aan Hem. Noem u zwak en neem uzelf licht, leef in Hem, dan zal Hij u zonder maat geven en sterken.

 

16 juli 2005

Heer, ik ben zwak

(Toen bad ze mij een gebed voor,
dat ze mij aanbeval voor inwendig gebed.)

Heer,
ik ben zwak,
sterk mij,
want ik val zonder U.

Ik val in de nood,
zonder uitweg,
zo zie ik.

Roep U immer
hopend en vertrouwend.

Biddend val ik
in Uw handen,
ben ik geborgen.

U hoort mijn roepen,
bemint Uw kind.

 

27 augustus 2005

De Liefde overwint de zonde in de wereld.

God is de eeuwige orde. Alles is in Hem volmaakt. Zijn orde duurt eeuwig en ik noem ze u met een woord: Liefde. De Heer zelf is de volmaakte liefde. Alles wegvalt uit deze orde, ongeordend is, is zonde. Zo is het zonde zich verwijderen van de Heer, de Liefde zelf. Heel de schepping is onderworpen aan Zijn orde … en zo zal de wereld, die verwijderd van God leeft en Hem niet erkent, alleen door Zijn Liefde genezen, geheiligd kunnen worden.

Hoe Zijn verheven Majesteit dit zal gelukken? In deze wereld zendt Hij zijn licht, de zijnen, die Zijn woord verkondigen en brandend van liefde doen wat de Heer hen zegt.

Het is onvoldoende alleen te branden in het hart. De vrees voor de mensen te overwinnen en dat te doen wat de Heer ons zegt, is de vervulling van Zijn woorden.

Of sommige niet in de wereld verbranden, vraag je klein van geloof…?

Gods liefde brandt, ze verbrandt niet. Het licht van de Heer wil in uw hart geborgen worden gedragen. Deze vlam zou zich willen ontplooien in stilte en gebed. Bedenk: Het is het kostbaar licht van de Heer, de vlam van zijn liefde, die Hij in u en uw naaste zou willen ontvlammen.

 

27 augustus 2005

Heer, in de donkerheid van mijn hart

(Toen bad ze mij een gebed voor,
dat ze mij aanbeval voor inwendig gebed.)

Heer,
in de duisternis van mijn hart,
ontsteek Uw Licht.

Uw Licht

In de stilte zich ontplooiend,
vlammend in gebed,
ontsteekt mijn naaste,
geeft warmte en geborgenheid.

Mijn God,
Alles in alles
en alles in een,
alles een,
alleen liefde.

 

17 september 2005

Over de verdorde en de jonge vijgenboom

In de tuin van God staat een vergroeide vijgenboom. De tuinier verzorgt hem omdat de grond goed is waarin hij geworteld is en wacht tot de tijd van de oogst. Wanneer dan de tijd van de oogst gekomen is, ziet hij, dat de boom alleen verdorde vruchten heeft voortgebracht. Omdat deze boom zonder goede vruchten zal blijven en amper nog leven in zich draagt, kapt de tuinman hem en trekt zijn wortels uit de grond. Hij bewerkt de goede grond en plant een jonge vijgenboom, spreekt zijn zegen over hem uit en laat hem groeien. Hij groeit en gedijt onder zijn bescherming en tegen de tijd van de oogst draagt hij rijke vrucht.

Overweeg, mijn vriendin, de jonge boom kan niet naast de oude vergroeide boom gedijen. De oude nutteloze boom met zijn verdorde vruchten had de jonge boom de kracht uit de bodem en het licht van de hemel genomen. Beiden kunnen dus niet naast elkaar blijven bestaan. Ofwel kapt de oude boom zichzelf om, noch de jonge boom plant zich, ook de grond bewerkt zichzelf niet … Velen vergeten dat dit de taak is van de tuinier, die de tuin van God bewerkt.

De Heer heeft Zijn zegen over u uitgesproken en Zijn Moeder gezonden naar de mensen. Bid en roep slechts! Kijk naar onze Heer, niet naar die verdorde vruchten van de vergroeide boom. Overweeg, de Heer heeft ook deze boom verzorgd tot de tijd van de oogst. Maar wat zonder vrucht blijft, verwerpt Hij, opdat de jonge gezegende boom niet gehinderd wordt, rijke vrucht te dragen.

 

17 september 2005

Heer, wees mij een zegen

Heer, wees mij een zegen,
laat mij groeien in U.
Wees mijn bodem, mijn water,
mijn licht.

Ik wil Uw boom zijn,
U zegenrijke vrucht schenken.

Heer, wees mij een zegen,
bescherm voor ieder onweer
en voor alle gevaar.

U, Heer, bent de tuinier,
die plant,  die mij koestert en verzorgt.

Ik schenk U mijn leven.
Neem het voor U,
opdat ik in U kan groeien.

 

30 september 2005

Zalig, die niet zien en toch geloven

Een man vroeg langs de Blauwe Gebedsoase: "Wat kan ik doen om werkelijk de weg te gaan, die de Heer voor mij bestemd heeft en waarbij God, de Vader, de Zoon en de H.Geest welbehagen in mij vinden? Bovendien heb heb ik zo'n groot verlangen om de Moeder Gods ook eens te zien.

Terwijl ik voor deze man bad, sprak de H.Teresia gericht tot deze man:

"Open uw hart verder dan uw ogen kunnen zien!"


 

 

1 oktober 2005

Alles leggen in Gods handen

Loslaten uit uw handen,
alles in Gods hand leggen.
Heb geen vrees, vertrouw Hem,
die u in Zijn hand geborgen draagt
en in Zijn Liefde houdt.

Vertrouw Hem alleen.
En laat de mensen praten,
die het oordeel over zichzelf afroepen.
Belijdenis, moed en deemoed in zich dragen
en alles wat voorbij is tot vrucht laten rijpen.

Het goede zien, opdat u groeit.
Het slechte ervaren, om daardoor te rijpen.
Het leven als school van God,
die liefde en lijden in zich bergt,
het wagen, de weg van de Heer te gaan.
Waag het, heb geen angst.
Hoe dom zou het zijn,
deze weg niet te gaan.

Het licht van de wereld is vergankelijk
en slechts een zwakke schijn
tegen het eeuwige Licht, God zelf.
Open uw ogen, uw oren, uw hart
en schouw in uw dagelijks leven.
U ziet goed, want daar wacht Onze Heer op u,
om met u gemeenschappelijk de weg naar de Vader te gaan.

Geborgen voor eeuwig in Zijn handen,
die waren, zijn en zullen zijn.
Niemand zal u zo troosten,
oprichten en houden, als de Heer.

 

De verschijningsplaats Sievernich

Sedert juni 2000 verschijnen in Sievernich de Moeder Gods, verschillende heiligen, paus Pius XII en de heilige aartsengel Gabriël aan een jonge, eenvoudige huismoeder, genaamd Manuela. De Moeder Gods is op 3 oktober 2005 voor de laatste keer verschenen. Ze beloofde echter, altijd in Sievernich aanwezig te zijn. Sievernich is gelegen ongeveer 30 km ten zuidwesten van Keulen nabij Zülpich en behoort tot het bisdom Aken. (Duitsland)

De boodschappen: Manuela ontvangt boodschappen van de Moeder Gods, van heiligen, af en toe ook van Jezus zelf. Deze boodschappen zijn zeer verschillend, maar blijven binnen de leer van de Katholieke Kerk. Er kunnen hier slechts enkele belangrijke punten vernoemd worden. De Moeder Gods roept ons op om ons te bekeren, te offeren en boete te doen. We moeten dikwijls gebruik maken van het boetesacrament en de Heiland waardig ontvangen, dat wil zeggen zonder zware zonden. We moeten branden van liefde voor God en ook onze naaste niet vergeten. Een bijzondere aangelegenheid van haar is dat haar goddelijke Zoon met de Hem toekomende eerbied wordt bejegend. Zo wil ze dat Hij door ons dikwijls en innig wordt aanbeden. Ja, wij moeten bidden zonder onderbreking. Ze wenst dat wij in alles wat we doen klein en nederig blijven.

Ze roept haar priesterzonen op tot ommekeer en om haar goddelijke Zoon te volgen.

Tot de boodschappen behoren ook profetieën.

Kerkelijke leiding: De verantwoordelijke bisschop heeft Manuela een priester als geestelijke leider gegeven.

De H.Teresa van Avila, de grote mystieke Spaanse en kerklerares, geeft aan Manuela raadgevingen en schenkt haar gebeden van ongewone diepte. Wie de geschriften van de H.Teresa heeft gelezen, herkent duidelijk haar manier van uitdrukken en haar temperament weer in de geopenbaarde teksten.

De Eucharistische tekens: Tijdens de aanbidding van het uitgestalde Allerheiligste Sacrament des Altaars tijdens de bijeenkomst van de gebedsgroep in de kerk van Sievernich op 8 november 2004, zagen vele mensen gedurende 15 minuten voor de H.Hostie het Kindje Jezus. Met het wegnemen van de H.Hostie uit de monstrans door de priester verdween ook het Kindje Jezus.

De drie 'sleutels': Op 7 oktober 2002 zei de Moeder Gods aan Manuela: "…Mijn kleine gebedsparel, hier geef ik je de sleutels van mijn geliefde goddelijke Zoon Jezus Christus. Zwijg erover, zwijg! De sleutels dienen als wapen tegen alle duisternis. U weet nu wat er gebeurt. … Geef alleen aan uw H.Vader in Rome, mijn geliefde herder, de sleutels. Alstublieft zwijg, men zal u geen geloof schenken. Maar alles zal zich zo vervullen." Deze geheimen werden aan de H.Vader gegeven op 11 februari 2004.

De eisen van de hemel voor Sievernich: De Moeder Gods wenst in Sievernich een Immaculata-bron voor de verzachting van het lijden. De dringendste wens van de hemel is echter dat in Sievernich een geestelijk centrum ontstaat. Jezus zelf zegt op 19 mei 2003: "Deze plaats is Mij en Mijn Moeder voorbehouden. Ik wil dat de mensen op deze plek een centrum oprichten dat de Kerk, Mijn Lichaam en dus Mij dient. Dien de Vader in de hemel, Mij, de Zoon en Zijn Moeder trouw en rechtschapen. Daar zal gebeuren wat Ik jullie leerde, wat de Kerk zegt. … Wat ik wil geschiedt, Ik overwin!" De Moeder Gods zegt op 2 juni 2003: "Ik wens het zo, mijn Zoon wenst het. Ik wens een centrum van geloof op dit oord. Satan zal zijn woede tot uitdrukking brengen. Ik ben bij jullie."

Uit de catechismus van de Katholieke Kerk in verband met privé-openbaringen: In de loop van de voorbije eeuwen waren er zo gezegde 'privé-openbaringen', waarvan er enkele door de kerkelijke autoriteit erkend werden. Ze behoren echter niet tot het geloofsgoed. Ze zijn er niet om de uiteindelijke openbaring van Christus te 'vervolledigen', maar moeten helpen in een bepaalde tijd dieper vanuit ze te leven. Onder de leiding van het kerkelijk leerambt weet de geloofszin van de gelovigen  te onderscheiden en waar te nemen wat in zo'n openbaringen een echte oproep van Christus of Zijn heiligen aan de Kerk is.

 

"Vorm kleine blauwe gebedsoasen!"

De Moeder Gods vraagt om kleine Blauwe Gebedsoasen te stichten, en roept ons altijd weer op tot het gebed. Ze vernoemt hierbij ook enkele gebedswensen.

·       4 september 2000: „Bid voor de kinderen want de duisternis is in de wereld. Jullie die de beproevingen en rampen beleven, weet dat mijn tranen die ik vergiet vooral voor Duitsland zijn. Eer ik mijn mariaal rijk volledig en sterk in de liefde gemaakt heb, zal mijn geliefd land veel moeten dulden en doorstaan. Wanneer ik echter kijk naar Duitsland, zie ik dat de harten van de mensen zich hebben afgekeerd van mijn Zoon. Denk niet dat de boodschap van Fatima, die ik gegeven heb aan de kinderen, verouderd, uit de tijd is. Zie toch, het is noodzakelijk dat jullie bidden, dat jullie smeken. Jullie sussen, kalmeren mijn Zoon.“

·       2 juli 2001: „Ik kan het jullie niet dikwijls genoeg zeggen hoe belangrijk en heilzaam voor jullie het rozenkransgebed is …“

·       7 januari 2002: „Vorm kleine huiskerken, kleine blauwe gebedsoasen, opdat jullie, die nauw met elkaar verbonden zijt, wederzijds in mij en in Jezus kunt en moogt steunen. … Volg de priesterzonen die mij nabij zijn.“

·       4 februari 2002: „Vorm kleine blauwe gebedsoasen. Jullie gebed voor Duitsland is zeer belangrijk. Bid, kinderen, laat de H.Geest toe in jullie zielen.. … Ik vraag jullie dus, vorm kleine blauwe gebedsoasen, opdat jullie door mij gesterkt worden naar lichaam en ziel. Ik zal in hen mijn zegen vergroten. Ik zal jullie sterken in de Naam van mijn goddelijke Zoon.“

·       4 maart 2002: „Kinderen, ik roep jullie nogmaals op, vorm kleine blauwe gebedsoasen. In hen zal ik mijn zegen uitbreiden, die de zegen is van mijn geliefde Zoon Jezus. Ik ben helemaal in mijn blauwe gebedsoasen aanwezig.“

·       6 september  2004: „Bid, bid, bid! Bid en doe het goede! Want welk nut heeft het woord zonder daden.“

De Moeder Gods vraagt om zich aaneen te sluiten in kleine gebedsgroepen. Wij moeten de priesters volgen die de Moeder Gods beminnen en die haar nabij zijn. Dus is het zinvol om een mariale priester te zoeken, die de kleine blauwe oase begeleidt. De Moeder Gods belooft dat ze helemaal tegenwoordig is in haar blauwe gebedsoase en in haar de zegen van haar geliefde Zoon en haar eigen zegen zal ontvouwen. De Moeder Gods geeft geen details over de vormgeving en keuze van gebeden in de blauwe gebedsoasen.

Het is echter zinvol wanneer iedere gebedsoase minstens éénmaal per maand samenkomt voor het gemeenschappelijk gebed. De Moeder Gods noemt het rozenkransgebed belangrijk en heilzaam. Bovendien zijn er de gebeden en liederen  uit het blauwe

gebedenboekje van Sievernich en de gebeden van de H.Teresia van Avila, die ze zelf heeft geopenbaard. Ook het rode gebedenboek 'Adoremus', dat in Sievernich gebruikt wordt, is een verrijking. In de gebedsoasen mag het gebed voor de eigen intenties ook ruimte vinden. Belangrijk is echter ook de gebedswensen van de Moeder Gods te vervullen. De Moeder Gods vraagt om gebed voor de naties, opdat ze niet verloren gaan, voor de vrede, voor de families, ook voor de eigen familie en voor de kinderen. Wij moeten bidden voor diegenen die de weg naar haar lieve goddelijke Zoon niet vinden, vooral voor diegenen de haar Zoon niet beminnen. Ja, wij moeten zelfs bidden voor onze vijanden. 

Ze vraagt gebed voor de Kerk, de paus, de priesters, 'die steeds aangevallen en bekoord worden', en voor de religieuzen. Ze vraagt ons heel bijzonder te bidden voor Duitsland en zijn herders.

Op 2 mei 2005 zei de Moeder Gods: "Mijn lieve Zoon schonk jullie Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dat is het antwoord van mijn Zoon op jullie gebed."

Tijdens het afscheid van de Moeder Gods op 3 oktober 2005 verschijnt ook de H.Benedictus van Nursia. Blijkbaar bestaat er een bijzondere relatie tussen Sievernich en de huidige H.Vader. Vandaar zouden we heel bijzonder moeten bidden voor Paus Benedictus XVI.

De hemel wenst in Sievernich een geestelijk centrum en een Immaculata-bron.

De tegenstanden tegen dit geestelijk centrum zijn groot. Het gebed is het zekerste wapen tegen Satan, die zoals de Moeder Gods op 2 juni 2003 zei, zijn woede tegen het geestelijk centrum tot uitdrukking zal brengen. Vandaar moeten we onvermoeibaar bidden, dat de plannen van de hemel voor Sievernich tot vervulling mogen komen. Zonder gebed zullen wij de tegenstanden tegen het geestelijk centrum niet kunnen overwinnen. De Moeder Gods herinnert er ook aan dat gebed zonder goede werken nutteloos is. Vergeten we vandaar niet om goed te doen.

Verwittig alstublieft de Blauwe Oase, postbus 501108,  D-50971 Keulen, Duitsland

wanneer u een kleine blauwe gebedsoase wilt stichten.

 

Oproep tot de altijddurende rozenkrans
voor Paus Benedictus XVI

Op 2 mei 2005 sprak de Moeder Gods tijdens haar verschijning in Sievernich bij Keulen:

"… jullie hebben om genaden van de hemel gebeden. Mijn lieve Zoon schonk jullie Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dit is het antwoord van mijn Zoon op jullie gebed. … Bid voor de Kerk want dit is zeer belangrijk!…"

Deze boodschap maakt duidelijk welke macht het gebed van eenvoudige mensen heeft en hoe belangrijk het is om voor de Kerk te bidden, bijzonder echter voor de H.Vader.

De Kerk is het Lichaam van Christus! Ze kan alleen door Christus en met Christus werkzaam worden. Vandaar zal de H.Vader als plaatsvervanger van Christus hier op aarde, precies in deze voor de Kerk zware tijd, zonder Gods hulp niets kunnen bewerken.

Deze hulp moet echter door ons verkregen worden door gebed.

Op 3 oktober 2005 nam de Moeder Gods afscheid.  Bovendien vertoonde zich tijdens haar verschijning voor de eerste keer de H.Benedictus van Nursia, van wie de H.Vader de naam heeft gekozen. Er bestaat blijkbaar een bijzondere verbinding tussen de nieuwe paus en Sievernich.  Paus Benedictus XVI werd ons op grond van ons gebed geschonken. Hij is dus in dubbele betekenis 'onze paus'. Dat betekent echter ook, dat wij voor hem een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Daarom moeten wij hem tijdens heel zijn pontificaat ondersteunen.

Wij roepen alle gelovigen op, die zich met de 'Blauwe Gebedsoase' van Sievernich verbonden voelen, met een 'altijddurende rozenkrans' het pontificaat van onze nieuwe paus Benedictus XVI te begeleiden. Wij nodigen u uit een voortdurende gebedsketting te vormen, die hem in zijn zwaar en verantwoordingsvol ambt constant ondersteunt.

Om mogelijk veel mee biddende mensen te vinden, moet de alleen biddende persoon vrijgesteld  blijven voor wanneer en hoeveel hij bidt. Moeilijk te vervullen opleggingen worden bewust achterwege gelaten. U kunt deze rozenkrans alleen thuis of in een groep bidden, u kunt enkele tientjes bidden en wanneer u de vastgestelde tijd door beroepsredenen niet kunt houden, dan mag u zelf beslissen waar en wanneer u bidt. Het is echter belangrijk dat wij beginnen met dit genadegebed. Wanneer wereldwijd voldoende biddende mensen zijn gevonden, zal zich wel vanzelf een altijddurend rozenkransgebed ontwikkelen.

Wanneer u wilt deelnemen aan de 'altijddurende rozenkrans', stuur dan uw persoonlijke aanmelding naar de 'Blauwe Gebedsoase', Postvak 501108, D-50971 Keulen, Duitsland.

 

Het Vaticaan schrijft op 22 augustus 2005 aan de Blauwe Gebedsoase:

"Het staatssecretariaat van de Heilige Stoel bevestigt u de ontvangst van uw gewaardeerd schrijven van 6 mei van dit jaar, waarmee u de H.Vader paus Benedictus XVI verzekert van uw gebed en hem aanbieden, om samen met andere biddende mensen, zijn bijzondere intenties aan te bevelen bij God.

In hoogste opdracht dank ik u voor dit teken van verbondenheid met de opvolger van Petrus en bijzonder voor uw gebed. Naast de reeds gepubliceerde maandelijkse gebedsintenties van de H.Vader, zijn bijzonder de volgende voortdurende gebedsintenties noodzakelijk van alle gelovigen: om de blijvende vruchten van de 20ste wereldjongerendagen voor de vernieuwing van het geloof van de jonge mensen; het nieuw ontwaken van geestelijke roepingen, die Christus en de Kerk met onverdeelde liefde willen dienen, en de versterking van de christelijke families; de wereldvrede en de eenheid van de christenen.

Op de voorspraak van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria smeekt paus Benedictus XVI Gods rijkelijke zegen af voor u.

 

 

Die gesamten Botschaften von Sievernich

Alle Sievernicher Botschaften vom 08.06.200 bis 04.04.2005 sind beim FE-Medienverlag in zwei Büchern erhältlich.

·       Band 1 „Ich bin Maria, die Makellose“ (vom 8.06.2000 bis 7.10.2002) ISBN 3-928929-46-1 und

·       Band 2 „Alle Nationen rufe ich zu mir!“ (vom 3.02.2003 bis 4.04.2005) ISBN 3-928929-74-7;

Preis je Buch: 5,00 €; FE-Medienverlag GmbH, Friedrich Wirth Str. 4, 88353 Kisslegg, Tel. 07563-92007, Fax 07563-3381, pur-magazin@t-online.de.

Die Anschlussbotschaften vom 17.04.2005 bis 3.10.2005 erhalten Sie von der Blauen Gebetsoase.

 

 

 

Gebetstreffen in Sievernich:

An jedem ersten Montag, 15.30 bis 20 Uhr

Öffnung der Kirche St. Johannes Baptist in Sievernich:

täglich von 10 bis 18 Uhr (im Winter bis 17 Uhr)

 

 

 

Spendenkonto für das Geistliche Zentrum in Sievernich:

Förderverein KGZ Sievernich • Pax-Bank Köln •
BLZ 37060193 • Konto-Nr.: 31853010

Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte das Stichwort „Spendenquittung“ und Ihre vollständige Adresse an.

 

Blaue Gebetsoase, Postfach 50 11 08, D-50971 Köln

e-mail: herzmariens@netcologne.de

www.maria-die-makellose.de
(Botschaften in Deutsch, Polnisch, Englisch,
Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch)

 

  www.maria-die-makellose.de          back top