Magyar

 

Sievernichi Rózsafüzérek

 

Kis rózsafüzér a gyermek Jézushoz

 

Ennek a rószafüzérnek 1636-ra nyúlik vissza a hagyománya és az isteni gyermekség titkait szemléli.

Ezt a rózsafüzért maga Jézus nyilatkoztatta ki a tiszteletreméltó sarutlan kármelita nővérnek, az Oltáriszentségről nevezett Margitnak. Kinyilatkoztatta, hogy mennyire kedves előtte és egészen rendkívüli kegyelmeket ígért azoknak, akik ezt imádkozzák. Különösképpen ígéri a szív tisztaságát és az ártatlanságot azoknak, akik ezt a kis rózsafüzért tisztelettel magukal hordják és istengyermekségének tiszteletére imádkozzák. Hogy mennyire kedves Jézus előtt ez a gyakorlat, azt  azzal is megerősítette, hogy ezt a rózsafüzért szolgálójával, Margittal ragyogva, égi fényben tündökölve láttatta.

A rószafüzér imádkozása

I. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen. Isteni Gyermek, könyörülj rajtunk.“

II. Háromszor: Miatyánk a Szent Család három tagjának tiszteletére

III. Tizenkétszer:  Üdvözlégy- Minden Üdvözlégy után ezt imádkozzuk:
      „És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.”

A karmelita Margit nővér javasolja, hogy az Az Üdvözlégyek alatt  Jézus gyermekségének egy-egy titkáról elmélkedjünk:

1. Angyali üdvözlet
2. Mária látogatása Erzsébetnél
3. Születése Betlehemben
4. A pásztorok hódolata
5. Urunk körülmetélése
6. A Háromkirályok hódolata
7. Bemutatása a templomban
8. Menekülése Egyiptomba
9. Egyiptomban való tartózkodása
10. Visszatérése Názáretbe
11. Rejtett élete Názáretben
12. A tizenkét éves Jézus megtalálása három nap után a templomban

IV.  Háromszor:Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.” Ámen.

 

 

 

 

 

 

top


 

 

Rózsafüzér a Drága Vérhez

 

Isten kéri, hogy ezt a rózsafüzért mindenhol imádkozzák az emberek!

 

Közös keresztvetés, majd:

Előimádkozó= E: Istenem, jöjj segítségemre!

Mindenki = M: Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának, a Fíúnak és a Szentléleknek …

E: Első titok: Az Úr Vérét hullatta a körülmetélésekor

Első alkalommal körülmetélésekor, születése utáni nyolcadik napon, a mózesi törvény beteljesítésekor hullatta drága Vérét legszeretetreméltóbb Megváltónk. Gondolj arra, hogy Jézus ezt azért engedte meg, hogy az isteni igazságszolgáltatásnak elégtételt adjon kicsapongásaidért, és ébressz magadban őszinte bűnbánatot ezek miatt, egyúttal ígérd meg, hogy az Ő mindenre kiterjedő kegyelmének segítségével a jövőben megőrzöd tested és lelked tisztaságát!

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: Második titok: Az Úr Vérét hullatta miközben az Olajfák hegyén imádkozott

Jézus olyan bőséggel hullatta Vérét az Olajfák hegyén, hogy az a földet áztatta, miközben előre érezte a hálátlanságot, amellyel az emberek viszonozni fogják szeretetét. Bánd meg, hogy eddig olyan rosszul válaszoltál az Úr számtalan jótéteményére, és határozd el, hogy jobban fogsz élni Isten kegyelmi adományaival és lelkiismereteden keresztüli útmutatásával!

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: Harmadik titok: Az Úr Vérét hullatta a megostorozásakor

Az Úr Vérét hullatta kegyetlen megostorozásakor, amint az a összúzott és megsebzett Legszentebb Testéből ömlött, miközben felajánlotta azt az Örök Atyának türelmetlenségedért és kényeskedésedért. Miért nem fojtod el haragodat és önszeretetedet? Törekedj arra, hogy a jövőben türelmesebb légy a szenvedésben, hogy megvesd magad és szelídséggel viselj minden rád zúduló megpróbáltatást!

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: Negyedik titok: Az Úr Vérét hullatta, amikor tövissel koronázták

Jézus legszentebb fejéből drága Vére hullott , amikor megengedte, hogy tövissel koronázzák, így vezekelt kevélységedért és gonosz gondolataidért. És te ennek ellenére továbbra is tetszelegni akarsz gőgödben, tisztátlan gondolatokat táplálsz magadban, és olyasmit gondolsz a szívedben, ami sérti Istent? A jövőben ne feledd semmisségedet, nyomorúságodat, gyarlóságodat, és teljes erőddel állj ellen a Sátán minden kísértésének!

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: Ötödik titok: Az Úr Vérét hullatta, amikor a keresztet hordozta

Annyi vért ontott ereiből szeretetreméltó Megváltónk a Golgotára vezető fájdalmas úton, a nehéz kereszttel terhelten, hogy e drága vér megjelölte Jeruzsálem utcáit és helyeit, amelyeken végighaladt. Ezt engesztelésül tette azokért a megbotránkoztatásokért és gonosz példákért, amelyekkel teremtményei másokat a kárhozat útjára vezetnek. Ki tudja, hogy nem tartozol-e te is e szerencsétlenek közé? Ki tudja, hány embert vezetett már pokolba rossz példád? És még mindig nem akarsz véget vetni a gonoszságank? A jövőben tegyél meg mindent, hogy hozzájárulj a lelkek örök üdvösségéhez, hogy figyelmeztesd őket, hogy támogasd őket, és hogy jó cselekedeteid által fény legyél számukra.

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: Hatodik titok: Az Úr Vérét hullatta keresztrefeszítéskor

Megváltónk még bőségesebben hullata drága Vérét az embertelen keresztrefeszítésekor, amikor erei elszakadtak, véredényei szétpattantak, és legszentebb testéből kiáradt az életnek az az üdvözítő balzsama, amely az egész világ bűneire és vétkeire elégtételül szolgált. Vajon létezik-e még olyan ember, aki továbbra is bűnben akar maradni és ezzel Isten Fiának kínszenvedését megújítani? Sirasd meg vétkeidet, vesd meg őket a gyóntatód előtt, javulj meg, kezdj mostantól kezdve keresztény életet élni; ne feledkezz meg arról, hogy megváltásod a Megváltónak olyan sok vérébe került!

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: Hetedik titok: Az Úr Vérét hullatta és vizet, amikor oldalába lándzsát szúrtak

Végül, halála után Jézus Vérét hullatta, amikor szent oldalát lándzsával felnyitották, és átszúrták szeretetreméltó szívét. A Vérrel együtt víz is folyt, ami jelezte, hogy Vére az utolsó cseppig kiontatott üdvösségünkért. Ó, Megváltóm végtelen szeretete! Ki ne szeretne Téged? Ki ne adná magát Neked teljes szívéből? Mivel bármennyire is szeretném, nem tudom magam kellően kifejezni, ezért meghívom a föld minden teremtményét, az ég összes angyalát és szentjét, meghívom legkedvesebb Anyámat, Máriát, hogy dicsérjék, magasztalják és dicsőítsék drága Véredet. Dicsőség Jézus Vérének, most és mindörökkön örökké. Ámen!

 

M: 5 Miatyánk és 1 Dicsőség az Atyának.

E: Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat,

M: akiket drága Véreddel megváltottál.

 

E: A drága Vérhez szóló engesztelőimát imádkozzuk:

M: Jézus drága Vére! Te voltál a bűnös emberiség drága váltságdíja. Te vagy az üdvösség itala, a megtisztulás fürdője lelkünknek. Szüntelenül közbenjársz az emberiségért Isten trónjánál. Alázattal imádlak Téged. Amennyire csak tudom, jóváteszem azokat a sérelmeket és sértéseket, amelyeket az emberek újra és újra elkövetnek ellened, különösen azok, akik gőgjükben káromolnak Téged. Ki ne dicsérné ezt a Vért? Ki ne szeretné szívből Jézust, aki ezt a végtelenül értékes drága Vért hullatta? Mi lett volna velem, ha nem váltott volna meg ez az isteni Vér? Ki engedte, hogy az utolsó cseppig kifolyjon Uram ereiből? A szeretet! Igen, határtalan a szeretet, amely az üdvösségnek ezt a balzsamját adta nekünk. Végtelenül értékes! A szeretet soha véget nem érő forrásából fakadt. Add, hogy minden szív, minden nyelv dicsérjen, magasztaljon Téged és hálát adjon Neked most és mindörökké! Ámen!

 

E: 33szor imádkozuk a következő könyörgést:

M: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk!

(Számoláshoz használhatjuk egy rózsafüzér 33 szemét. Személyes szükség esetén imádkozhatjuk egyes szám első személyben is: „...könyörüj rajtam!“)

Befejezés:

M: Keresztvetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.
 

----------------------------------------------------------------------------

Létezik a rózsafüzérnek egy rövidített változata amelyet fejből tudunk imádkozni: Az elejét imádkozzuk , majd minden titoknál a titok nevét mondjuk, ezután 5 Miatyánk és a Dicsőség az Atyának, majd az egyes titkok utáni zárósor következik (Kérünk Téged, segítsd meg szolgáidat, akiket drága Véreddel megváltottál).

Az engesztelő ima elhagyható. A végén imádkozzuk el 33-szor a könyörgést (Jézus, Dávid fia...) és a befejezést.

Ez a rózsafüzér többszáz éves és nyomtatása egyházilag jóváhagyott.

 

Nyomtatása egyházilag engedélyezte: IX. Piusz (1846–1878), 300 nap búcsúval

(Forrás:  24-25. oldal, Theresia Ellinger: Das gnadenreiche Prager Jesulein, Anton A. Schmid Verlag, 2014 Durach, ISBN 978-3-929170-03-0)

top


 

Rózsafüzér a Szentlélek Mátkájához

Isten azt kívánja, hogy ezt a rózsafüzért mindehol imádkozzák az emberek

Keresztvetés

Mindenki (M): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindkörökké. Amen
.

Hitvallás

M: Hiszek egy Istenben,mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;szenvedett Poncius Pilátus alatt;megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;a test feltámadását és az örök
életet. Ámen.

Magnificat

M:Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és
utódainak mindörökké.


Miatyánk

M:Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,szenteltessék meg a te neved;jöjjön el a te országod;legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunkaz ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,

a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Üdvözlégy

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.


Veni Sancte Spiritus

M:Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden erő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!

Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!


Előimádkozó (E):  Első titok: Az angyali üdvözlet (Lk 1,26-37)

„...mivel az Örökkévaló Atya a Szentlélek Mátkájának választott ki Téged.”

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította:  „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál." E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen."

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

E: Második titok: legyen nekem a te igéd szerint. (Lk 1,38)
„...mivel Te, mint a Szentlélek Mátkája, igeneddel Istennel léptél frigyre.”
Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott.

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

E: Harmadik titok: Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-45)
„... mivel Te, mint a Szentlélek Mátkája, az Urat és Erzsébet szavait hordoztad magadban.


Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! (Mária üdvözletét meghallotta János és felujjongott örömében? Ez azt jelenti, hogy a hatodik hónapban a magzat már teljesen ki van fejlődve és mindent hall maga körül!)

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

E: Negyedik titok: Jézus születése és az angyalok éneke (Lk 2,1-20)

 „...mivel Te, mint a Szentlélek Mátkája, minden akadályt legyőztél, és neked hirdették a pásztorok az Úr  születése után az angyalok dicsőséges énekét.

Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy
jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!" Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!" Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

E: Ötödik titok: A háromkirályok látogatása és Simeon jövendölése

 

(Mt 2, 1-12 , Lk 2,22-35)
„... mivel Te, mint a Szentlélek Mátkája, megőrizted szívedben a három bölcs imádatát és Simeon jövendölését.”

Mt 2,1-11: Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat." Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. "Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak

neki: aranyat, tömjént és mirhát.
 
Lk 2,22-35 Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: "Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek." Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is tőr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 E: Hatodik titok: Mária a kereszt alatt (Jn 19,25-30)


„...és áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, mivel Te, mint a Szentlélek Mátkája, Fiad drága Vérével átitatott keresztje alatt álltál, és a szenvedés tőre mélyen behatolt lelkedbe s szívedbe
.”


Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!" Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!" Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

E: Hetedik titok: Mária az utolsó vacsora termében (Apostolok Cselekedetei 1.12-14 és 2,1-4)


„... mivel Te, mint a Szentlélek Mátkája, teljes mértékben az Örök Atyát szolgáltad, és Jézus híveit el nem hagyod.”

 

ApCsel 1,12-14: Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

ApCsel 2,1-4 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

 

Hétszer imádkozzuk az Üdvözlégyet

M: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

Keresztvetés

M: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Amen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ezt a rózsafüzért a Szentlélek 2020. június 6- án, pünkösdhétfőn nyilatkoztatta ki Sievernichben. „Ezzel a rózsafüzérrel a Mátkám földi életét és az Én működésemet szemlélheted. Mária gondoskodása és szeretete sohasem ér véget. A szükség napjaiban veletek leszek és megsegítelek benneteket!”

 

Ezt az üzenetet úgy közöljük, hogy nem elővétezzük rá az egyházi ítéletet.
Copyright

     top


 

Rózsafüzér Szt. Mihály arkangyal és minden angyal tiszteletére

Előimádkozó: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Válasz: Ámen.

E: Istenem, jöjj segítségemre!

V: Uram, segíts meg engem!
E: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

V: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

 

1. E: Szent Mihály arkangyal és a szeráfok mennyei karának közbenjárására tegyen minket Isten méltóvá a tökéletes szeretet lángjára! Ámen.
Mind: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

2. E: Szent Mihály arkangyal és a kerubok mennyei karának közbenjárására ajándékozza nekünk Isten a kegyelmet, hogy elhagyjuk a bűn útját, és a keresztény tökéletesség útján járjunk! Ámen.
M: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

3. E: Szent Mihály arkangyal és a trónusok mennyei karának közbenjárására töltse el Isten szívünket az igaz és valódi alázat lelkületével! Ámen.
M: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

4. E: Szent Mihály arkangyal és az uralmak mennyei karának közbenjárására ajándékozza Isten nekünk a kegyelmet, hogy uralkodjunk érzékeinken, és legyőzzük gonosz szenvedélyeinket! Ámen.
M: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

5. E: Szent Mihály arkangyal és az erősségek mennyei karának közbenjárására ne engedje Isten, hogy kísértésbe essünk, hanem szabadítson meg a gonosztól! Ámen.
V: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

6. E: Szent Mihály arkangyal és a hatalmasságok mennyei karának közbenjárására óvja meg Isten lelkünket a gonosz ellenség befolyásától és gonoszságától! Ámen.
M: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

7. E: Szent Mihály arkangyal és a fejedelemségek mennyei karának közbenjárására töltse Isten szívünkbe az igaz és valós engedelmesség lelkületét! Ámen.
M: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

8. E: Szent Mihály arkangyal és minden arkangyal mennyei karának közbenjárására ajándékozza Isten nekünk a hitben és a jó tettekben való álhatatosság kegyelmét, hogy ezzel elnyerjük az örökkévaló mennyei dicsőséget! Ámen.
V: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…

 

 

9. E: Szent Mihály arkangyal és minden angyalok mennyei karának közbenjárására ajándékozza Isten nekünk a kegyelmet, hogy megvédjenek bennünket ebben az életben, majd a Mennyország örök dicsőségébe vezessenek! Ámen.
V: Egy Miatyánk... Három Üdvözlégy ...  Egy
Dicsőség az Atyának…


Befejezés:

Négy Miatyánk… Szent Mihály, Gábriel és Rafael arkangyal és az őrangyalunk tiszteletére.

Négy Dicsőség az Atyának… az Isten trónja előtt álló négy szellem tiszteletére.

 

E: Könyörögjünk:

Szent Mihály, dicső fejedelem, a mennyei seregek győzedelmes vezetője, a lelkek védelmezője, a gonosz szellemek legyőzője, Isten országának szolgája, csodálatos oltalmazónk, aki emberfeletti kiválósággal és erővel bírsz, méltóztass mindannyiunkat, akik nálad bizalommal segítséget keresünk, minden gonosztól megszabadítani, és add, hogy csodálatos védelmed által Istenünket minden nap hűségesen szolgáljuk!

 

E: Imádkozzál értünk, oh, Szent Mihály arkangyal, Jézus Krisztus egyházának védőszentje!

V: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

E: Könyörögjünk. Mindenható, örök Isten, aki csodálatos jóságodban és irgalmadban minden ember üdvösségére, a dicső Szent Mihály arkangyalt egyházad fejedelmévé választottad, tégy minket méltóvá, kérünk Téged, hogy az ő jóságos védelme által minden ellenségünktől megszabaduljunk, halálunk óráján egyikük se ártson nekünk, és engedd, hogy isteni fenséged színe elé vezessen minket, a mi Urunk, Jézus Krisztus érdemei által! Ámen.

Ezen kegyelmekben gazdag rózsafüzér imprimaturral rendelkezik, mely 1851-ből, IX. Piusz pápától származik.


  www.maria-die-makellose.de          back top