“Jezus zei me dat Hij vooral het gebed wenst
van de Rozenkrans van Zijn Kostbaar Bloed."

Rozenkrans tot het Kostbaar Bloed

 

V. O God, kom mij te hulp!

R. Heer, haast U mij te helpen!

Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest...

 

Eerste geheim: de Heer vergoot Bloed tijdens de besnijdenis.

Voor het eerst vergoot onze allerliefste Verlosser Zijn Kostbaar Bloed toen Hij op de achtste dag na Zijn geboorte werd besneden om aan de wet van Mozes te voldoen.

Overweeg dat Jezus dit toestond om te voldoen aan de goddelijke gerechtigheid omwille van uw uitbundigheid, en verwek een oprecht berouw om in de toekomst met de bijstand van Zijn alvermogende genade de zuiverheid van lichaam en ziel te behouden .

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

Tweede geheim: de Heer vergoot Bloed terwijl Hij bad op de Olijfberg.

Jezus vergoot Bloed op de Olijfberg in een zodanige mate dat de aarde rond Hem was doorweekt, dit in het vooruitzicht van de ondankbaarheid waarmee de mensen Hem zouden belonen voor Zijn liefde.

Berouw dat u tot nu aan de ontelbare weldaden van de Heer zo slecht hebt beantwoord en neem u voor om beter gebruik te maken van de goddelijke genaden en goede inspraken.

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

Derde geheim: de Heer vergoot Bloed bij de geseling.

De Heer vergoot Bloed bij Zijn wrede geseling toen het uit het gebroken en gewonde Heilig Lichaam vloeide, terwijl Hij het opofferde aan de Eeuwige Vader in ruil voor uw ongeduld en zwakheid. Waarom dood u uw toorn en uw eigenliefde niet? Probeer in de toekomst geduldiger te zijn in het lijden, uzelf te verachten en in zachtmoedigheid alle ongemakken die u zijn aangedaan te verdragen.

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

Vierde geheim: de Heer vergoot Bloed bij de doornenkroning.

Het Bloed vloeide uit het Allerheiligste Hoofd van Jezus, toen Hij zich met doornen liet kronen om uw trots en slechte gedachten uit te boeten.

En u wilt nog steeds verder blijven, uzelf te behagen in uw hoogmoed,  onzuivere gedachten te koesteren en in uw hart iets te denken waardoor  God beledigd wordt? Heb in de toekomst uw eigen niets voor ogen, uw ellende, uw kwetsbaarheid en weersta krachtig alle verleidingen van Satan.

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

Vijfde geheim: de Heer vergoot Bloed bij het dragen van het kruis

Hoeveel Bloed vergoot onze allerliefste Verlosser uit Zijn aderen op de pijnlijke weg naar de Calvarieberg, beladen met het zware kruis, zodat dit kostbare Bloed de straten van Jeruzalem en de plaatsen waar Hij doortrok getekend werden.

Dit gebeurde tot verzoening voor de ergernissen en boze voorbeelden, waardoor Zijn schepsels anderen naar de wegen van het verderf zouden trekken. Wie weet of u niet tot het getal der ongelukkigen behoort? Wie weet hoevelen al door uw slecht voorbeeld naar de hel zijn gegaan?

En wilt u nog steeds niet stoppen met het kwaad? Probeer in de toekomst uw uiterste best te doen om bij te dragen aan de eeuwige zaligheid van de zielen, te vermanen, op te bouwen en door goede werken voor hen licht te zijn.

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

Zesde geheim: de Heer vergoot Bloed bij de kruisiging

Nog overvloediger vergoot onze Verlosser Zijn Kostbaar Bloed bij Zijn onmenselijke kruisiging toen Zijn aderen scheurden, de bloedvaten open sprongen en uit Zijn Allerheiligste Lichaam de heilzame balsem van het leven ontsprong die voor de zonden en ondeugden van de hele wereld zou voldoen.

Kan er nog iemand bestaan, die verder zondigt en zo weer het wrede lijden van de Zoon van God hernieuwt? Ween over uw begane wandaden, verafschuw ze aan de voeten van de biechtvader, bekeer u, begin vanaf nu een christelijk leven; gedenk dat uw verlossing de Heiland zoveel Bloed heeft gekost.

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

Zevende geheim: De Heer vergoot Bloed en Water bij de lanssteek

Jezus vergoot Bloed na Zijn dood, toen met de lans Zijn heilige zijde werd geopend en Zijn beminnelijk Hart werd doorboord. Samen met het Bloed stroomde er ook water om aan te tonen dat al Zijn Bloed tot de laatste druppel werd vergoten voor onze redding.

O oneindige liefde van mijn Verlosser! Wie zal U niet beminnen? Wie zal zich niet uit ganser harte aan U geven? Omdat ik me niet weet uit te drukken, nodig ik alle schepselen van de aarde uit, alle engelen en heiligen van de Hemel, ik nodig mijn geliefde Moeder Maria uit om Uw Kostbaar Bloed te prijzen, te loven en te verheerlijken. Glorie zij het Bloed van Jezus, nu en altijd en in eeuwigheid. Amen.

5 Onze Vader (zonder Wees Gegroet) en 1 Glorie zij de Vader.

V. Wij vragen U, kom Uw dienaren te hulp.

R. Die U met Uw Kostbaar Bloed hebt verlost.

 

 

 

 

 

 

 

Download - Heft: Word

Download - Heft: PDF

Download Word

Download PDF

Siehe hierzu:

Erscheinung des Jesuskindes in Prager Gestalt in Sievernich am 02.09.2019 - Hier!

"... Jesus teilte mir mit, dass Er besonders das Gebet des
Rosenkranzes Seines Kostbaren Blutes wünsche. ..."

 

Rosenkranz zum Kostbaren Blute

 

V.      O Gott, komm mir zu Hilfe!

R.      Herr, eile, mir zu helfen!

         Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste . . .

 

Erstes Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Beschneidung.

Das erstemal vergoss unser liebenswürdigster Erlöser sein Kostbares Blut, als er am 8. Tage nach seiner Geburt, um das Gesetz Moses zu erfüllen, beschnitten wurde. Betrachte, dass Jesus dies zuließ, um der göttlichen Gerechtigkeit für deine Ausgelassenheiten genug zu tun, und erwecke eine aufrichtige Reue über dieselben zugleich mit dem Versprechen, künftighin mit dem Beistande Seiner alles vermögenden Gnade die Reinheit des Leibes und der Seele zu bewahren.

         5 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Zweites Geheimnis: Der Herr vergoss Blut beim Gebete am Ölberg.

Jesus vergoss Blut auf dem Ölberg und zwar in solchem Übermaß, dass das Erdreich um Ihn her getränkt wurde und dies in der Voraussicht der Undankbarkeit, mit der die Menschen Ihm seine Liebe vergelten würden. Bereue, dass du bis dahin den unzählbaren Wohltaten des Herrn so schlecht entsprochen hast und nimm dir vor, von den göttlichen Gnaden und guten Einsprechungen besseren Gebrauch zu machen.

         5 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Drittes Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Geißelung.

Der Herr vergoss Blut bei Seiner grausamen Geißelung, als es aus dem zerschlagenen und verwundeten hl. Leibe hervordrang, während Er dasselbe dem ewigen Vater aufopferte zum Ersatz für deine Ungeduld und Weichlichkeit. Warum tötest du deinen Zorn und deine Eigenliebe nicht ab? Trachte, in Zukunft geduldiger zu sein im Leiden, dich selbst zu verachten und alle dir zugefügten Unbilden in Sanftmut zu ertragen.

         5 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Viertes Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Dornenkrönung.

Das Blut trat hervor aus dem Allerheiligsten Haupte Jesu, als Er sich mit Dornen krönen ließ, um deine Hoffart und deine bösen Gedanken abzubüßen. Und du willst noch fortfahren, dir in deinem Hochmute zu gefallen, unreine Vorstellungen in dir zu unterhalten und in deinem Herzen etwas zu denken, wodurch Gott beleidigt wird? Habe in Zukunft dein eigenes Nichts vor Augen, dein Elend, deine Gebrechlichkeit, und widerstehe stark allen Versuchungen des Satans.

         5 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Fünftes Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Kreuztragung

Wieviel Blut vergoss unser liebenswürdiger Erlöser aus Seinen Adern auf dem schmerzvollen Wege nach dem Kalvarienberge, beladen mit dem schweren Kreuze, so dass von diesem Kostbaren Blute die Straßen von Jerusalem und die Orte, durch die Er zog, bezeichnet wurden. Dies geschah zur Sühne für die Ärgernisse und bösen Beispiele, wodurch seine Geschöpfe andere auf die Wege des Verderbens hinziehen würden. Wer weiß, ob nicht du unter die Zahl dieser Unglücklichen gehörst? Wer weiß, wieviele schon dein schlechtes Beispiel zur Hölle geführt hat? Und du willst den Übeln noch keinen ##PÈ`½h# #@ #ermahnen, zu erbauen und ihnen durch gute Werke Licht zu sein.

         5 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Sechstes Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Kreuzigung

Noch reichlicher vergoss unser Erlöser Sein Kostbares Blut bei Seiner unmenschlichen Kreuzigung, als ihm die Adern zerrissen, die Blutgefäße zersprengt wurden und aus Seinem heiligsten Leibe jener heilsame Balsam des Lebens hervorquoll, der für die Sünden und Laster der ganzen Welt genugtun sollte. Kann es noch jemanden geben, der in der Sünde fortfahren und so wieder das grausame Leiden des Sohnes Gottes erneuern will? Weine über deine begangenen Fehltritte, verabscheue sie zu den Füßen des Beichtvaters, bessere dich, fange von jetzt an ein christliches Leben an; bedenke, dass deine Erlösung den Heiland so viel Blut gekostet hat.

         5 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.   Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.   Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Siebentes Geheimnis: Der Herr vergoss Blut und Wasser beim Lanzenstich

Endlich vergoss Jesus Blut nach Seinem Tode, als mit der Lanze Seine heilige Seite eröffnet und Sein liebenswürdiges Herz durchbohrt wurde. Mit dem Blute floss auch Wasser, um zu zeigen, dass all Sein Blut bis auf den letzten Tropfen für unser Heil vergossen sei. O unendliche Liebe meines Erlösers! Wer wird Dich nicht lieben? Wer wird nicht von ganzem Herzen sich Dir hingeben? Weil ich mich nicht auszudrücken weiß, so lade ich alle Geschöpfe der Erde ein, alle Engel und Heiligen des Himmels, ich lade ein meine geliebteste Mutter Maria, um Dein Kostbares Blut zu preisen, zu loben und zu verherrlichen. Ehre sei dem Blute Jesu, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

         3 Vater unser (ohne Gegrüßt seist Du Maria) und 1 Ehre sei dem Vater.

         V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

         R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

Hierauf  bete das Sühnegebet:

 

Sühnegebet zum Kostbaren Blute

 

Kostbares Blut Jesu! Du warst der teure Lösepreis für die sündige Menschheit. Du bist ein Trank des Heils, ein Bad der Reinigung für unsere Seelen. Ohne Unterlass trittst Du für die Menschen ein am Throne Gottes. In Demut bete ich Dich an. So gut ich kann, will ich das Unrecht und die Beleidigungen wiedergutmachen, die immer wieder von den Menschen Dir angetan werden, vor allem von denen, die in ihrem Übermut Dich lästern.

Wer wollte dieses Blut nicht preisen? Es ist unendlich kostbar. Wer wollte Jesus, der es vergoss, nicht innig lieben? Was wäre aus mir geworden, wäre ich nicht erlöst worden durch dieses göttliche Blut? Wer ließ es fließen aus den Adern meines Herrn bis zum letzten Tropfen? Die Liebe. Ja grenzenlos ist diese Liebe, die uns diesen Balsam des Heils geschenkt. Er ist so kostbar. Er ist geflossen aus einem nieversiegenden Quell der Liebe. Gib, dass alle Herzen, alle Zungen Dich loben, Dich preisen, Dir Dank sagen jetzt und in Ewigkeit. Amen.

(500 Tage Ablass, Pius VII. 18. Okt. 1815.       Pön. 25.6.1932)

 

Ablässe für die Mitglieder der Erzbruderschaft vom Kostbaren Blute:

a) 7 Jahre jedesmal, wenn man den Rosenkranz vom Kostbaren Blute andächtig betet.

b) vollkommener Ablass unter den gewöhnlichen Bedingungen, einmal im Monat, wenn man täglich, den ganzen Monat hindurch, diesen Rosenkranz gebetet hat.

Dieses Ablassverzeichnis wurde am 2. Dezember 1949 von der hl. Apostolischen Pönitentiarie kraft der Vollmacht des Hl. Vaters Pius XII. geprüft und als einziges Verzeichnis aller Ablässe für die Mitglieder der Erzbruderschaft vom Kostbaren Blute anerkannt und gewährt.

Quellenangabe: Das Kostbare Blut Jesu Christi, Gedanken und Gebete, verfasst und zusammengestellt von P. Carl Griesser C.PP.S., Missionar vom Kostbaren Blute. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Buchdruckerei Hans Högel KG, Mindelheim.

 

Benedikt der XV. Im Jahr 1915:

„Ermüdet nicht, sondern fahret fort in dem Eifer, die Andacht zum Kostbaren Blute auszubreiten, wodurch ihr den Seelen und der menschlichen Gesellschaft die größten Dienste erweist.“

 Der hl. Bernhard: „Wenn der Sünder die Schwere und Hässlichkeit seiner Schuld betrachtet, muss ihn das beunruhigen. Wenn er aber seinen Blick hinwendet auf die vom Kostbaren Blute überströmten Wunden des Gekreuzigten, wie muss er da im Vertrauen erstarken, dass er ganz gewiss Gnade und Barmherzigkeit finde.“

Hl. Kaspar del Bufalo: „Gott züchtigt uns für unsere Sünden; verkündet ohne Unterlass die Andacht zum Kostbaren Blute. Jene, die das Kostbare Blut in besonderer Weise verehren, werden in den Strafgerichten Gottes Barmherzigkeit finden.“

 

Kurze Gebetsweise des Rosenkranzes vom Kostbaren Blute

 

         V.      O Gott, komm mir zu Hilfe!

         R.      Herr, eile, mir zu helfen!

                   Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste . . .

 

         1. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Beschneidung.
                   5 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

         2. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut beim Gebete am Ölberg.

                   5 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

         3. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Geißelung.

                   5 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

         4. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Dornenkrönung.

                   5 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

         5. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Kreuztragung.

                   5 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

         6. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut bei der Kreuzigung.

                   5 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

         7. Geheimnis: Der Herr vergoss Blut und Wasser beim Lanzenstich.

                   3 Vater unser und 1 Ehre sei dem Vater.

                   V.  Wir bitten Dich also, komme Deinen Dienern zu Hilfe.

                   R.  Die Du mit Deinem Kostbaren Blute erlöst hast.

 

Somit sind 33 Vater unser (ohne Ave Maria) zu Ehren der 33 Lebensjahre Jesu Christi gebetet.